Årsmelding for Bibelskolen på Fossnes skoleåret 2000/2001

Årsmelding for Bibelskolen på Fossnes skoleåret 2000/2001

Generelt:
Generelt:
Dette året har vi opplevd en gledelig økning i elevtallet. I høsthalvåret var det seks stykker som fulgte undervisningen fast, og i vårhalvåret åtte. Ut fra den søkning vi har for neste skoleår og de signaler vi har for året deretter, kan det se ut som om elevtallet kommer til å stige de neste årene også. Det er svært gledelig.

Fra og med 1.januar 2001 ble politiet omorganisert til direktorat. Dermed falt landsdelsnivået ut. Det var med landsdelsstaben på Østlandet vi hadde kontrakt om utleie, og det innebar at vi har mistet politiet som fast leietaker. Fortsatt har politiet noe kursvirksomhet på Fossnes, og det er mulig at vi vil få noe mer sporadisk utleie også i tiden som kommer, men ikke i det omfang vi hadde tidligere. Dette innebærer selvfølgelig sterkt reduserte leieinntekter.

Personalet:
Evelyn Haugen har i dette året hatt permisjon fra sin stilling for å arbeide som lærer på fulltid. Hun har valgt å fortsette som lærer, og sier dermed takk for seg etter mange år som ansatt på bibelskolen. Vi vil derfor nå si hjertelig takk for den innsatsen Evelyn har lagt ned i alle årene ved bibelskolen og ønsker henne lykke til som lærer.

Denne vinteren har elevene tatt på seg de fleste husmoroppgaver selv, og i tillegg har noen husmødre i Vestfold gjort en stor innsats med organisering og rydding av lager og annet. Det ønsker vi å takke dem hjertelig for. Vi trekker også stadig veksler på dem som bor på Fossnes og de gjør en innsats med stor betydning for skolen.

Bibelskolen:
Vi gleder oss over økt elevtilgang og merker at skolen etter hvert blir vurdert som et reelt alternativ av stadig flere. Bibelskolene er utsatt for et veldig press om dagen, og mange legger om innholdet for å samle flere elever. Vi har ikke tro for å gjøre de store forandringene. Det er ikke noe galt med kortere turer og noen små valgfag, men det bør ikke være slik at konsentrasjonen om det ene nødvendige blir ødelagt. Derfor må bibelundervisningen beholde sin sterke stilling ved skolen. Det er ene og alene gjennom sitt Ord at Gud gjør sin gjerning – kaller, innbyr, frelser og helliger. Vi er redd at fokuseringen på «disippeltrening» og vekttall, attraktive turer og valgfag, mer tiltaler det rent menneskelige hos elevene og skyver Guds ord og Ånd til side. Vi gleder oss over økt elevtilgang og merker at skolen etter hvert blir vurdert som et reelt alternativ av stadig flere. Bibelskolene er utsatt for et veldig press om dagen, og mange legger om innholdet for å samle flere elever. Vi har ikke tro for å gjøre de store forandringene. Det er ikke noe galt med kortere turer og noen små valgfag, men det bør ikke være slik at konsentrasjonen om det ene nødvendige blir ødelagt. Derfor må bibelundervisningen beholde sin sterke stilling ved skolen. Det er ene og alene gjennom sitt Ord at Gud gjør sin gjerning – kaller, innbyr, frelser og helliger. Vi er redd at fokuseringen på «disippeltrening» og vekttall, attraktive turer og valgfag, mer tiltaler det rent menneskelige hos elevene og skyver Guds ord og Ånd til side.

Det er likevel ikke slik at timeplanen i seg selv kan sørge for at Ordet og Ånden får gjøre sin gjerning hos den enkelte. Vi kan ikke slå oss på brystet og si at fordi vi har vektlagt det som er viktig, så må det lykkes. Hvert eneste år må vi spørre oss selv om Bibelskolen på Fossnes får formidle det evige livs ord slik at det blir av evighetsbetydning for dem som går her.

Også i år opplever vi fornøyde elever som trives og gir uttrykk for at skoleåret har fått være til stor betydning for dem. Det gleder oss meget. Men likevel er det vanskelig å svare på spørsmålet om vi lykkes, kanskje aller mest for oss som er personale ved skolen. Vi kjenner på egne svikt og mangler og at den åndsfattigdom som preger tiden vår også preger oss. Tidsånden og de mange ting har også lett for å innta elevene og vende konsentrasjonen bort fra det som blir sådd i timene. De stille stundene blir lett forsømt og erstattet med annet. Hvordan kan Gud få den enkelte i tale, hvis en aldri blir stille for ham? Så erfarer vi midt i all vår skrøpelighet og åndsfattigdom at Gud i sin nåde tar seg av både personale og elever, ikke etter vår fortjeneste, men etter sin grenseløse barmhjertighet.

Vi vil enda en gang be om at den enkelte tar med personale og elever i sine bønner. Dersom ikke Guds Ånd ved sitt Ord får gjøre sin gjerning med den enkelte, så er det ganske forgjeves.

Økonomi:
Regnskapet for 2000 viser et driftsoverskudd på kr. 21.414,- etter avskrivninger. Før avskrivninger er resultatet kr. 502.417,- i overskudd. Vi viser for øvrig til de mer detaljerte regnskapsoversiktene som er vedlagt meldingen. En av årsakene til det gode resultatet er dugnadsinnsatsen som «eiendomskomiteen» med medhjelpere har gjort for å skifte tak på Solbakken. Hjertelig takk for hjelpen!

Styrets sammensetning:
Styret har bestått av Jon Espeland (formann), Svein Mangelrød (nestformann) og Magne Ekanger (sekretær), Arne Otto Skutlaberg og Paul André Bergene Holm som styremedlemmer.

Fossnes, 27.april 2001,

Jon Espeland, Per Bergene Holm,

formann rektor