Vår Guds ord står fast til evig tid

Vår Guds ord står fast til evig tid (Jes 40:8)
av Gunner Jensen, Sverige

Guds ord er et evig ord. Det står fast gjennom alle tider; det rokkes ikke. Jesus sa det selv: «Skriften kan ikke gjøres ugyldig.» (Joh.10:35)

I alle tider har mennesker kjempet mot Herrens ord, foraktet, forkastet og forsøkt å gjøre det til intet. Et eksempel på dette finner vi i Jeremia kapittel 36, der det berettes om skriveren Baruk som leser opp Herrens ord som han hadde skrevet ned etter profeten Jeremia’s diktat. Baruk leser opp Guds ord for folket og deretter leser en man ved navn Jehudi Herrens ord for kongen. Men hva gjør kong Jojakim? Bøyer han sig for Herrens ord og tar imot det i ydmyk tro? Nei, han skjærer skriftrullen i stykker og kaster den på ilden.

«Da sendte kongen Jehudi av sted for å hente rullen, og han hentet den fra statsskriveren Elisamas rom. Jehudi leste den opp for kongen og alle høvdingene som stod hos kongen. Kongen satt i vinterhuset, for det var den niende måned, og det brant ild i et fyrfat foran ham. Hver gang Jehudi hadde lest opp tre eller fire blad, skar kongen dem av med en pennekniv og kastet dem på ilden i fyrfatet, til hele rullen var oppbrent av ilden i fyrfatet. Og de var ikke forferdet og de sønderrev ikke sine klær, verken kongen eller noen av hans tjenere som hørte alle disse ord.» (Jer 36:21-24)

Jojakim vil ha bort Herrens ord, og han tror seg å ha makt til fullstendig å kunne tilintetgjøre det. Hvilken forferdelig forakt for Guds ord!

Men nettopp slik handler mennesker også i dag. Gjennom likegyldighet og forakt for Herrens ord, gjennom den farlige bibelkritikken forsøker mennesker ennå i dag det samme: Å få bort Herrens ord, å tilintetgjøre det, å påvise feil i det, å skjære det i stykker.

Men det er forgjeves. For Guds ord forblir i evighet! Guds ord er sannhet! Aldri har det lyktes noen å påvise en eneste feil i Guds eget ufeilbare ord.

Herren verner selv om sitt ord. Det ser vi også av beretningen i Jer 36: «Etter at kongen hadde brent opp rullen med de ord Baruk hadde skrevet etter Jeremia’s diktat, kom Herrens ord til Jeremia: Ta deg en annen rull og skriv i den de samme ord, de som stod i den forrige rullen, som Judas konge Jojakim brente opp! (Jer 36:27-28)

Slik verner Herren selv om sitt ord. Guds ord står fast! Det er og forblir en evig gjeldende sannhet! Og Herrens ord har enn i dag samme makt til å skape den frelsende tro i synderes hjerter, den tro som har sitt alt i Kristus og hans fullbrakte frelsesverk.

Tenk så godt det er at vi ikke behøver å uttenke noe eget budskap å bære fram for mennesker, men at vi kan bære fram Herrens eget ufeilbare ord – spre ut det Ord som forblir i all evighet – i forkynnelse og gjennom litteratur. Aldri skal det vende tomt tilbake.

I livet og i döden,
Guds ord ger varning, tröst og frid,
Guds ord er i all strid og sorg
En fridfull hamn, en säker borg,
Består i alle öden. (A. J. Bäck)