Årsmelding for arbeidsåret 2000/2001

Årsmelding for arbeidsåret 2000/2001
fra landsstyret i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud! Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud! Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. (2Kor 5:20-21)

Vi ville gjerne at disse linjene fra Guds ord skulle innlede årsmeldingen for siste arbeidsår i Lekmannsmisjonen. La oss minne hverandre om dette mektige budskap vi har å gå med, hva Gud i Kristus har gjort til vår frelse! Måtte vi finnes tro i tjenesten! Vi skal ikke være sendebud for egne tanker, organisasjon eller meninger, men bringe ut budskapet om at Kristus ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud! Måtte vi aldri miste dette fokus i liv og tjeneste!

Og måtte Gud få stelle med Lekmannsmisjonen og den enkelte av oss slik at ikke vår kristendom blir teoretisk og selvfølgelig, men at vi daglig må få leve i og av Guds nåde som opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den nåværende verden.

Forrige årsmøte ble avholdt på Lundheim Folkehøgskole på Moi 13. juli 2000. Karl B. Bø, Ragnvald Lende og Ivar Fiske ble valgt inn i landsstyret. Fra før satt Dag Rune Lid og Magne Ekanger. John Flaten ble 1. varamann. Landsstyret konstituerte seg med Karl B. Bø som formann og Dag Rune Lid som nestformann og har siden forrige årsmøte avholdt 4 styremøter og behandlet 50 saker.

Siden forrige årsmøte har Evelyn Haugen formelt sluttet som husmor ved Bibelskolen på Fossnes etter å ha vært ute i permisjon en tid. Landsstyret vil takke henne hjertelig for innsatsen hun har lagt ned ved bibelskolen! Medarbeiderflokken for øvrig er den samme som i fjor. Noen forandringer blir det i og med at fam. Lars Fossdal i sommer flytter til Fossdal i Gyland og fam. Ingar Gangås flytter inn i personalboligen (Furulund) på Fossnes. Lars Fossdal vil fra høsten av ha delt stilling som forkynner og bibelskolelærer.

Faste forkynnere dette året har vært Olaf Klavenæs, Tore Mangelrød, Per Bergene Holm, Lars Fossdal og Ingar Gangås. I tillegg har flere av våre trofaste misjonsvenner talt på enkeltmøter og møtehelger. Gjestetalere har vært Sten Zink (hovedsommerskolen 2000), Gunner Jensen (nyttårsleiren) og Norvald Frafjord (pinsestevnet 2001).

Sentrale arrangement i regi av Lekmannsmisjonen har vært Hovedsommerskole på Moi 12.-16 juli, sommerskole på Imi-stølen 3.-6. august, bibelhelg på Solgry 13.-15. oktober, nyttårsleir på Fossnes 29. des.-1. januar, pinsestevne på Moi 1.-4. juni, bibelkurs for ungdom på Flekkerøy 21.-24. juni og to barneleirer i Vestfold 29. juni-1. juli.

Når det gjelder Bibelskolen på Fossnes og misjonsarbeidet i Peru, vises det til egne meldinger fra disse arbeidsgrenene. Bladet «Lov og Evangelium» kommer som vanlig med 10 nr. pr. år og er fortsatt vår største talerstol.

Så vil vi takke den enkelte av vennene i alle de små grupper og lag som samles i regi av Lekmannsmisjonen! Takk for forbønn for styre, forkynnere og nasjonale medarbeidere i Peru og Moldova! Takk for gaver til arbeidet, og takk til dere som legger til rette virksomhet og tar i mot forkynnere på deres hjemplass! Og takk til alle dere som stiller opp på stevner og møter rundt om i landet. Og ikke minst, takk til dere som forkynner Ordet! Måtte vi alle få tjene han som ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud!

For Landsstyret i
Norsk Luthersk Lekmannsmisjon ,
Karl B. Bø, formann Jon Espeland, sekretær