Det er Den Hellige Ånds gjerning!

Det er Den Hellige Ånds gjerning!
Pinsebetraktning av Olav Valen-Sendstad

I vår barnelærdom lærte vi i Luthers forklaring til den 3. artikkel: «Jeg tror at jeg ikke av egen kraft eller fornuft, kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham, men det er Den Hellige Ånds gjerning.»

I de ordene er sagt hele hemmeligheten med pinseunderet og Guds Hellige Ånd.

Da Faderen sendte Sønnen i kjød til verden – for å bli et menneske som vi, for å leve vårt liv, bære vår synd, fullføre vår forsoning med Gud og legge grunn til et nytt liv for oss i nåde – da framstilte Han seg selv i denne verden og lot sin egen evige guddomsfylde bo legemlig i Jesus. Her vandret Gud i verden, her kom Gud selv til oss – liten, uanselig, ydmyk, saktmodig og ringe. For å søke oss, for å frelse oss for å vise seg selv for oss – så vi kunne se og kjenne og skjønne ham, elske og ære og tilbe ham: Livets store Gud, det evige lys, det godes kilde, det helliges rot, kjærlighetens vesen.

Men om han var synlig i verden – vi hadde ikke øyne til å se ham med. Om han var hørlig i vår verden – vi hadde ikke ører til å høre med. Det er og det var vår dype ulykke at syndens gift i vår slekt har gjort oss blinde og døve for den sanne Gud – enda han er vår skaper og vårt opphav som elsker oss med en evig kjærlighet.

Å denne forferdelige døvhet og blindhet for Gud i oss mennesker! Derfor ynkedes både Faderen og Sønnen over oss, at så store og herlige ting skulle gå oss forbi. Det brant i Faderens og Sønnens hjerte at dette dog ikke skulle bli forgjeves for oss. Faderen og Sønnen var fulle av nidkjærhet – ikke bare for å komme til oss, ikke bare for at Sønnen skulle lide og dø for våre synders skyld, ikke bare for at Sønnen skulle oppfylle den hele lov og fullbyrde all rettferdighet – men også for at vi skulle få øyne, få ører, få sanser for dette evige, ubegripelige og underfulle, og for at vi skulle kunne komme til Jesus.

Derfor behaget det Faderen og Sønnen å sende ut fra seg Den Hellige Ånd – den tredje person i den evige, salige guddom. Og de sendte Ham ut fra seg, til verden, over hjertene – for at Han skulle gjøre denne gjerning: Gi øyne, gi ører, gi sanser og evner til å se Jesus.

Vet du, min kjære leser, at ingen kan se eller kjenne Jesus uten ved og i Den Hellige Ånd?

Du vet visselig fra din Bibel at Jesus var den som avkledde seg all herlighet og steg ned i vår elendighet, at han la et skjul og dekke over sin guddomsherlighet for å stige ned i våre kår? – Men vet du også at Den Hellige Ånd ganske etterfølger Jesu eksempel?

For når Den Hellige Ånd kommer inn på ditt hjerte, så tror du som regel aller minst at det er Ånden som kommer.

Du kjenner en sviende smerte i ditt bryst over dine synder, over ditt urene hjerte, over ditt verdslige sinn, du sukker og roper: «Å Herre, gi meg et rent hjerte!» Du føler det som Gud skulle ha forlatt deg for din dårlighets skyld, og du tenker du er ganske forlatt av Guds Ånd – du som er så kald og verdslig.

– Min venn: Det er Den Hellige Ånds gjerning! For Jesus har sagt: «Han skal overbevise om synd.»

Du kjenner en dragende lengsel i ditt hjerte etter Gud, etter frelse, etter lys, etter hvile, etter Jesu samfunn. Og i lengselen synes du ikke du har noe av det du lengter etter. Det er som du mangler alt. – Min venn: Det er Den Hellige Ånds gjerning!

Du hører Ordet om din Jesus, det varmer ditt hjerte at han har betalt dine synder, at han er din rettferdighet, at han er din venn, ditt liv, ditt håp. Det får deg til å beve i hellig takk og glede at i ham er du Guds barn, himmelens borger, arving til livets krone og en evig herlighet. Ditt hjerte skuer med fryd på hans løfter, og din trette sjel hviler i nådens tilsagn og barmhjertighetens favn. – Min venn: Det er Den Hellige Ånds gjerning!

Slik er jo Den Hellige Ånd: Han er deg nær uten at du merker det, han skjuler seg selv og viser deg Jesus, han gjemmer seg bak Ordet og i Ordet og åpenbarer deg ham som er Ordet, Jesus. Du kan ikke se Ånden, men Ånden gjør at du ser. Du kan ikke høre Ånden, men Ånden gjør at du hører. Du kan ikke sanse Guds Ånd, men Ånden gjør at du sanser den evige og levende Jesus.

Graver du i ditt eget hjerte for å se Guds Ånd i deg selv, så ser du ham aldri. For han kan ikke sees i egen person, verken i verden omkring deg eller i den verden som er i ditt sinn og ditt bryst. Men graver du i Ordet, som du hører og leser, så åpner Ånden dine ører og salver dine øyne. Du skjønner det ikke, og forstår ikke hvordan det henger sammen? – Nei, ikke jeg heller! Men slik er det, sier Guds eget ord – det som Guds Ånd forklarer og bevitner for hjertet.

Derfor er hele hemmeligheten med Guds Ånd nettopp dette: Han tar av det som hører Jesus til og forklarer det for oss. Det er Den Hellige Ånds gjerning: Skjulende seg selv å åpenbare Jesus, gjemt i ditt øye å få deg til å se, forborgen i ditt hjertes dyp å få deg til å elske Jesus, skjult i dine ører å få deg til å høre, svøpt i Ordets dekke å åpenbare deg himmelens hemmeligheter om den enbårne Sønn som er i Faderens skjød, og din evige, uforgjengelige arv i Sønnens høye og elskede navn.

Det er Den Hellige Ånds gjerning!

(Fra Santalen, lørdag 31. mai 1941)