«Jeg er vel ikke verre enn andre?»

«Jeg er vel ikke verre enn andre?»
Av Celso Valdiglesias, Peru

For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Rom 6:23

Hva vil Guds ord si oss når det taler til oss om synden? Jo, Guds ord vil fortelle oss at alle mennesker har syndet, ja mer enn det, at vi alle er syndere.

Kanskje du tenker at du ikke er verre enn andre, og hvorfor alt dette snakket om at vi er syndere? Du har sikkert hørt dette innvendingene, eller tenkt slik selv? For slik reagerer det naturlige menneske når disse sentrale sannheter blir forkynt. Men i disse ting er det bare Guds ord og intet annet som kan gi oss de rette svar! Og han som er himmelens og jordens skaper, ham tilhører all rett og makt til å åpenbare de guddommelige sannheter og sin hellige vilje for sine skapninger! Og det har han gjort i og ved og gjennom sitt hellige Ord… og aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd.(2Pet 1:21)

Alle mennesker kan fornemme den usynlige, evige og allmektige Gud gjennom skaperverket og historiens gang. (Rom 1:20-21) Og Rom 2:14-14 viser oss at alle mennesker har en samvittighet hvor Gud har skrevet inn lovens krav om rett og galt. Derfor har også du i ditt indre en dommer som anklager deg og gir deg dårlig samvittighet når du gjør imot det Gud har lagt ned i ditt hjerte og som samsvarer med hans hellige lov. Men hvis du virkelig skal lære å kjenne hva Gud, din Skaper og Herre, kaller synd, så finnes det bare étt sted du kan henvende deg, – til Bibelen! – som er Guds åpenbarte ord, gitt oss gjennom profeter og apostler i Det nye og Det gamle testamente.

I Bibelen taler Gud klart og direkte til deg og meg om synd og nåde, om frelse og fortapelse og om himmel og helvete.

Men det er en viktig ting som du ikke må glemme! Det er at Bibelen er en lukket bok for alle dem som ønsker å fordype seg i den ved egen intelligens og menneskelig forstand. Vår formørkede forstand kan ikke kjenne Sannheten uten at Den Hellige Ånd tenner sitt lys i våre hjerter. Den Hellige Ånd må åpenbare i ditt hjerte hva Guds ord sier om din synd og om frelsen i Jesus Kristus. Derfor må både du og jeg be om Den Hellige Ånds veiledning til å lære hele sannheten å kjenne når vi leser og hører Guds ord!

Vil du så, kjære venn, høre hva Guds ord sier om din synd?

For det første sier Ordet at du ble født inn i denne verden som en synder: «Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd.» (Sal 51:7)

For det andre sier Guds Ord at denne arven som du bærer med deg fra din fødsel, har gitt deg et hardt og opprørsk hjerte: «Svikefullt er hjertet, mer enn noe annet, det kan ikke leges. Hvem kjenner det?» (Jer 17:9)

Dette innebærer at du, i deg selv, ikke har noen trang til å søke Gud, be til ham eller lese hans ord. Tvert i mot søker du både det ene og det andre som din tanke og dine kjødelige lyster trakter etter.

Denne natur som du har arvet og som står Gud i mot, den fordømmer deg til død, dom og fortapelse, for Guds ord sier at «med din hårdhet og ditt ubotferdige hjerte hoper du deg opp vrede til vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom skal bli åpenbaret.» (Rom 2:5)

Din falne, gudfiendtlige natur gir seg utslag i tanker, ord og gjerninger. Og Jesus sier at «innenfra, fra menneskehjertet, er det de onde tankene kommer: utukt, tyveri, mord, hor, griskhet, ondskap, svik, utskeielser, ondt øye, spott, hovmod, uforstand. Alt dette onde kommer innenfra…» (Mark 7:21-23)

Det var de onde tankene i Kain hjerte som førte ham til å myrde sin bror Abel. (1M 4:8)

Det var hans kjødelige lyst som førte David til å drive utukt, hor og mord. (2Sam 11:1ff)

Men synd er ikke bare å gjøre det Ordet forbyr deg å gjøre. Bibelen krever av deg at «du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv!» (Luk 10:27) Med andre ord: Du skal være perfekt, hellig, ren og god som Gud selv! Hvis du ikke greier å oppfylle Guds hellige vilje ned til minste detalj, ja så er du under Guds vrede og dom! Du er ganske enkelt en synder, og «syndens lønn er døden», sier Skriften. (Rom 6:23) Døden i bibelsk forstand, betyr å bli stående utenfor Guds miskunnhet både for tid og evighet!

Men Bibelen avslutter ikke sitt budskap med å tale om direkte og utilslørt om din synd. Den peker også på Jesus, dette navn som ble gitt oss av én eneste grunn, nemlig for at «han skal frelse sitt folk fra deres synder.» (Matt 1:21)

Så alvorlig var syndens grusomme konsekvens for Gud, hans vrede, dom og død over synderen, at han gav sin egen Sønn for mine og dine synder. Jesus ble utvalgt fra evighet av til være «Guds lam». All verdens synd ble lagt på Jesus Kristus. Der var også din synd!

Derfor vitner Bibelen og sier: «Se der Guds lam, som bærer verdens synd!» (Joh 1:29)

Etter manuskript fra Celso Valdiglesias.
Oversatt og tilrettelagt for L&E av JE