Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse

Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse
Av evangelist Ubaldo Marca, Peru

Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre.

Gal 3:13

Intet menneske vil noen gang virkelig kunne forklare den herlige betydningen av Jesu Kristi korsfestelse og hvor dypt han led for oss!

Korsfestelsen var den råeste og grusomste form for avstraffelse, og ble vanligvis bare benyttet på kriminelle mordere og ondskapsfulle voldsmenn.

På tross av denne grusomme henrettelsesmetode, gir ikke evangeliene noen detaljert beskrivelse av vår Herre Jesu fysiske lidelser på korset, men nøyer seg med nøkternt å fortelle at der korsfestet de ham. (Luk 23:33)

Jesu korsfestelse kaster lys inn over våre liv. I lyset fra korset, levendegjort ved Guds Hellige Ånd, får vi se syndens alvor: Den skiller oss fra Gud. Jesus ble gjort til synd (2Kor 5:21) og måtte dø under Guds vrede! Så alvorlig er synden!

Jo mer du kjemper for å bli kvitt din synd, jo mer vil du innse av din maktesløshet. Du vil få se at endog dine motiver er urene og at selve hjertet ditt er skittent, ja, at hele ditt liv bare er synd på synd. Når du så i fortvilelse roper om forlatelse og forløsning, svarer Guds ord deg: «Forbannet er hver den som henger på et tre.»

Forbannelse betyr at et menneske overlates til all ulykke og ondskap, fratas all glede og overøses av Guds hellige og rettferdige vrede. Dette er den aller verste form for straff, mye verre enn en fysisk korsfestelse. Det var denne straff Guds Sønn tok i ditt sted.

Et menneske som har brutt Guds hellige lov, er under forbannelsen. Alle lovens advarsler om straff og pine rammer et slikt menneske. Apostelen Paulus skriver at alle har syndet og står uten ære for Gud og at syndens lønn er døden. (Rom 3:23; 6:23)

På Golgata åpenbares Guds vrede over synden. Der får du se Guds hellige vesen når han uttømmer syndens lønn over ham som henger på treet. Gud farer ikke med tomme trusler. Nei de er virkelige og sanne og de førte Kristus til korset!

På Golgata, – der Jesus korsfestes og dør for synden, ser du lovens strenghet og alvor!

Jesu død på korset rommer hele fylden av frelsens herlige budskap. For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. (1Kor 1:18ff)

For grekerne var det rene galskapen at Messias skulle dø på fornedrende vis. For jødene var det likefrem et anstøt at Messias skulle være blant de forbannede som offentlig ble hengt på et tre. Det var en voldsom og samstemmig protest mot budskapet om frelse ved Jesu kors. Det er som Paulus sier i Fil 3:18 «Mange vandrer som fiender av Kristi kors.»

Men så var det noen – de ble kalt kristne etter Kristus – de så sin sjels frelse i Jesu kors!

Det var umulig for et menneske å bli frelst. Vi var overgitt til lovens evige forbannelse fordi Gud av oss krever en rettferdighet til punkt og prikke etter lovens paragraf og bokstav.

Men nå er lovens forbannelse tatt bort fra oss idet Jesus ble en forbannelse for oss. Den hellige, uskyldige, rene, han som er skilt fra syndere og opphøyet over himlene, Jesus, han brakte det offer Gud krevde. (Heb 7:26) Den rene og ubesmittede døde for syndere for å frelse oss!

Hva er så frelsen?

For å forstå frelsen må vi først ha fått øynene åpnet for helvedes gru og realitet. Frelsen er ikke et tilbud om rikdom, lykke og fremgang. Nei, tvert i mot, frelsen er å bli frelst og reddet ut av den evige dom og straff. (Åp 21:8) I Matt 24:51 beskrives fortapelsen slik: «Og han skal hogge ham i sønder og gi ham hans del med hyklerne. Der skal de gråte og skjære tenner.» Og Heb 10:31 sier at «det er forferdelig å falle i den levende Guds hender!»

«Hvordan skal vi da unnfly om vi ikke akter så stor en frelse?» (Heb 2:3)

«… så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.» (Mal 4:6) Slik slutter Det gamle testamente (GT). Det siste ordet i GT understreker altså at Guds forbannelse er menneskets egentlige og grunnleggende problem.

Men i evangeliet lover Gud oss frelse fra sin egen vrede. Frelse betyr å bli reddet fra Guds vrede!

«Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Hvor meget mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden.» (Rom 5:8-9)

Syndenes forlatelse, frelsen er utelukkende tilstede i Jesus Kristus, derfor heter det i Ef 2:8-9: «For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.»

Vi er frelst av pur og idel nåde. Det kan ikke legges noe til Kristi forløsningsverk som grunn for vår frelse! Å legge noe til evangeliet er det samme som å ødelegge det!

Kristus forløste oss fra forbannelsen. Å forløse betyr å kjøpe fri, å betale prisen for en slaves frihet. Vi var syndens slaver og fanger, vi under Guds forbannelse. Men Kristus gikk i vårt sted inn under straffen, han led og døde for oss. Han betalte med sitt eget liv for å kjøpe oss fri.

5M 21:22f leser vi at den dødsdømtes kropp ble hengt på et tre til skrekk og advarsel og et vitnesbyrd om at Gud avskyr synden og at all synd får sin rettferdige og fortjente straff.

På Golgata kors bar Jesus all den forbannelse som alle mennesker til alle tider har fortjent.

Du og jeg er skyldige! Kristus rekker oss frelsen! Med sitt blod vil han vaske bort vår synd! (1Joh 1:7)

Etter manuskript fra Ubaldo Marca.
Oversatt og tilrettelagt for L&E av JE.