Forkynnelse av Guds ord i Samaria

Forkynnelse av Guds ord i Samaria
Av evangelist Damián Heredia, Peru.

Tekst: Apg 8:1-12

Samaria ligger nord for Israel. Det var her kong Akab bygde et Baal-tempel til ære for sin kone Jesabel. Samaria var en hedensk by, en by hvor mye blod er utgytt i syndens tjeneste.

Det var ikke noe godt forhold mellom jøder og samaritanere. De lå i strid med hverandre. Jødene så på dem som hedninger, – de hørte ikke med til Guds folk. Samaritanerne så derimot på seg selv som de ekte israelitter (Abrahams barn) fordi de var den rest som ikke ble bortført til det babylonske fangenskap.

I Joh 4 ser vi at Jesus inntar en annen holdning til samaritanerne. På samme måte framstiller han i Luk 10 samaritanerne som barmhjertigere enn jødenes skriftlærde og fariseere.

I dag skal vi se på Samaria i evangelisten Filips dager. De var da sterkt influert av trollmannen Simon, Apg 8:9-10.

Filip forkynte Kristus for samaritanerne. Det fulgte også med tegn og helbredelse, men Filip inviterte ikke folk til å komme å se tegn og under. Nei, han forkynte ganske enkelt evangeliet om Jesus Kristus.

Hva er så evangeliet? Mange tror de kjenner evangeliet. Men evangeliet er ikke en invitasjon til å få en stor åndelig følelse eller lykkerus. De tar feil som tror at evangeliet er en åndelig beruselse. Evangeliet er heller ikke et middel eller en vei til å oppnå ekstraordinære nådegaver.

Nei, evangeliet er et budskap om at Kristus har båret på sin rygg den straff som du og jeg fortjente. Kristus har gått inn under Guds vrede i mitt sted. Evangeliet er proklameringen av Guds frelsesverk i Jesus Kristus for å befri syndere fra syndens slaveri. Evangeliet er et godt budskap fra Gud, forkynt til mennesker.

Mennesker kalles til å forkynne evangeliet, men det er Gud som virker gjennom forkynnelsen av evangeliet. Evangeliet er budskapet om at Messias, det er Kristus, har kommet til verden. Kristus er selve evangeliet. Han er rettferdigheten, gleden og freden som syndere trenger. Evangeliet er Guds kraft til frelse. Til frelse! Det er et budskap som virkelig kan frelse syndere! Og dette budskap springer ut fra korset hvor Jesus sonet min og din synd.

Paulus sier at evangeliet er løsningen på selve vårt hovedproblem, vår synd. Evangeliet er Guds kraft til å løse dette problem, som er alle menneskers egentlige problem. Evangeliet er budskapet om hva Gud har gjort for å frelse mennesker, for å forløse deg og meg fra vår synd.

Gud skal på den ytterste dag dømme deg på grunnlag av hvordan du stilte seg til dette budskap.

Hvilken stilling inntar du til evangeliet? – du som fortjener død og fortapelse. Tenk, Jesus gikk inn i ditt sted og døde for dine synder. Han fikk den Guds straff som du fortjener.

Er det med nød og neppe den rettferdige blir frelst, hvordan skal det da gå med den ugudelige og synderen, med dem som ikke er lydige mot evangeliet? (1Pet 4:18)

Husk dette, at Gud skal dømme deg ut fra din stilling til evangeliet!

Det var nettopp evangeliet Filip forkynte i Samaria. Han forkynte forlikelse mellom Gud og mennesker, at Jesus døde for våre synder. Han annonserte ikke med vekkelse eller undergjerninger. Nei, han forkynte evangeliet! – så ble det vekkelse! Troen kommer ved hørelsen. Og folket hørte det han forkynte. Og mange ble døpt!

Samaria var en by i syndens slavemakt, og mange ble fridd ut fra synd og mørke. Evangeliet brakte stor glede til byen. (Apg 8:8) Folk som søkte trøst i hekseri og hedenskap, fant den sanne trøst og glede i det bibelske budskapet Filip forkynte, – i evangeliet! Og mange ble helbredet fra sykdom og lidelse. Det er frukt av eangeliet!

Hedenskapet er det samme i dag som i Samaria. Her i vårt land (Peru) har heksedoktorene stor makt! Våre politikere og ledere konsulterer dem, TV og radio gir dem sendetid, aviser og blader bringer deres budskap – og det hele er et inderlig bedrageri! Her i Arequipa er de tungt tilstede og har mye makt. Og som de var det i Samaria, er også vi under Guds dom med vår trolldom, vårt hekseri og hedenskap!

Men også vi har fått høre dette budskap, – evangeliet! Og vi er blitt kalt til å forkynne det til vårt folk i det 20. århundre. Ja, vi er kalt til å forkynne Kristus! Det er dette budskap vårt folk trenger! Det er dette du trenger!

Jeg ville så gjerne få si det akkurat til deg: «Jesus døde for dine synder for å fri nettopp deg fra den evige fortapelse!»

Det er ingen som Jesus, så trofast en venn,
Nei det finnes ei, finnes ei!
Ingen andre som kan frelse din sjel,
Nei det finnes ei, finnes ei
(sitat fra den lokale sangboken)

Fritt etter bibeltime i Arequipa 3. november 2000. Tilrettelagt for L&E av JE.