Guds folk er utskilt fra verden!

Guds folk er utskilt fra verden!
Av evangelist Eusebio Alvis, Peru

Men i fall jeg dryger, vil jeg at du skal vite hvordan en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. (1Tim 3:15)

Jesu Kristi sanne kirke er sannhetens støtte og grunnvoll. Katolikkene har lært oss at kirken er katedraler og praktfulle bygninger. Men Skriften lærer oss at kirken er samfunnet av de hellige, der de troende samles om Guds ord!

Jesus selv bygger sin kirke. Det er han som har kalt oss inn i sin menighet. Det finnes bare en sann kirke, det er Jesu Kristi kirke, – den som er grunnet på hans ord, på ham selv. Han er kirkens grunn og fundament. Kirken er den samme i hele verden. Bare Jesus kjenner den sanne kirke. Bare han kjenner hjertene. Vi ser den ytre forsamling, men vi ser ikke hverandres hjerter. Kirken er Kristi legeme. Han er kirkens hode. (Ef 1:22-23)

Kirken er underlagt Kristus. (Ef 5:23, Kol 1:18) Ingen pave eller noe annet menneske er kirkens hode.

Som kristne er vi lemmer på Kristi legeme. (Kol 2:19) Alle lemmene skal tjene helheten så Kristi legeme fungerer slik hodet (Jesus) vil. Vi skulle alle ha legemets (kirkens) beste for øye, – ikke våre egoistiske behov! Vi skal ikke leve for oss selv, men for ham som kalte oss og er hodet. Vi er alle en i Kristus og underkastet ham!

Menigheten er Jesu hustru. (Åp 21:9) Bibelen taler om en brud, en brudgom og et bryllup. Vi, de helliges forsamling er i dag Lammets brud (forlovede). Vi går til det himmelske bryllup og skal bli Lammets hustru (kone). Hele brudens oppmerksomhet er rettet mot brudgommen, mot Kristus!

Guds folk er et hellig folk, utskilt fra verden, innvidd helt og holdent til tjeneste for Gud, et folk som frykter Gud og går på hans veier og tjener den ene sanne og levende Gud.

Du skal leve et hellig liv i ett og alt! Hvordan gjør du det? Jo, du må renses i Jesu blod. Bare blodet kan rense din samvittighet og din vandring.

Kirken er renset i Jesu blod, og alltid må vi fly til nådens kilde og på nytt bli renset i Jesu blod. Bare den som vil leve et hellig liv, skal få kjenne syndens makt i livet. Den som vil leve hellig, kjenner virkelig sin synd! Derfor må den sanne kirke fly til Jesus, igjen og igjen – som et barn som skitner seg til og som ikke kan kle seg selv. Hva gjør foreldrene med barnet? Jo, de vasker det og kler det i rene klær. Slik er vårt forhold til Herren Jesus.

Mange er stolte over å ha vært troende i 40 eller 45 år. Men er det noen garanti for å være frelst? Nei, som et barn må vi igjen og igjen fly til Jesus og rope: – Rens meg du, kle meg du! For kirken vil aldri bli fullkommen i denne verden. Det betyr ikke at kirken lever i åpenlys synd eller forsvarer synd. Nei, vi er kalt til et hellig liv. Men den som lever i sannheten fortviler over sitt syndige hjerte og vil alltid måtte fly til nådens kilde.

Mange kirkesamfunn i dag tenker at de skal bli syndefrie allerede her i livet. De søker tegn, under og oppstyr. Men det enkle, blodige evangeliet med død og dom over synden interesserer dem i bunn og grunn ikke. Og de søker store menneskemasser, men der det er få vil de ikke gå. Det kan ikke være en rett kirke, sier de.

Men hvor er kirken? Jo, den er der Guds ord forkynnes, der evangeliet forkynnes. Den er ikke i følelser, masse mennesker eller fengende forsamlinger.

«Vil også dere gå bort?» spør Jesus sine apostler da folk flest – som søkte tegn og under – ikke kunne tåle hans budskap. De kalte evangeliet for hård tale. Da er det Peter svarer på vegne av alle troende til alle tider: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord.» (Joh 6:68)

Hvor finner du Jesus? Der folk klapper og danser? Der de store massene samles? Nei, bare der Ordet forkynnes, bare der du får det enkle, det ene, det evige livs ord om at Jesus Kristus døde for våre synder på korset, stod opp på den tredje dag. Lever i dag og er vår rettferdighet.

I Guds øyne er jeg 100 % rettferdig, ikke i meg selv, men i Kristus! Kan vi da unnskylde oss og leve i synd? NEI. Vi må fornekte synden. Det må enhver kristen gjøre, det må evangelisten, misjonæren og alle kristne gjøre. Ingen kan leve i bevisst synd! Hvis du tillater og unnskylde synd, så er du under Guds dom!

Hvis du bagatelliserer synden hos en medvandrer, så er du medskyldig i hans synd! La oss advare hverandre mot synden, – og ikke unnskylde! Vi er ett legeme. Når et lem synder, lider alle Hvis vi unnskylder synd er det ikke lenge før syndens kreftceller har gjennomsyret hele legemet.

«Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?» (1Kor 3:16) Tenk over det, – at vi er Guds tempel. Du som er en kristen er tempel for den tre ganger hellige Gud! Et tempel for Gud skal være hellig!

«Men vær, etter Den Hellige som kalte dere, også dere hellige i all deres ferd.» (1Pet 1:15)

I verden levde vi etter våre lyster, men nå? Mange troende splitter Guds ord opp i det som passer dem og det som ikke passer dem. Men nei, vi flyr synden! Vi vil ikke slippe den inn i Guds tempel! Hvorfor har vi sluttet å drikke, å røyke, å danse og more oss med verden? Fordi vi er nye mennesker i Kristus! Mitt gamle liv er dødt, nå vil jeg leve med Kristus. Jeg er den levende Guds tempel.

La ditt tempel være hellig. Fly synden!

Den kristne kirke er en misjonerende kirke. Det må vi aldri glemme. En kristen er en menneskefisker. Det er kirkens fremste kall og oppgave. «Gå derfor ut,» sier Herren, «og gjør disipler.» (Matt 28:18)

Hva er det å «gjøre disipler»? Det er at den ene lærer den andre om Jesus for at de skal tro på ham og ligne ham. En disippel er en som tror på Jesus, følger ham og vil leve som han.

Tenk at – for Guds store miskunnhets skyld – så kom også Ordet til oss, til vårt folk, vi som levde i uvitenhet under falske lærdommer. Ikke at vi ikke hadde Bibelen, men vi var forført ved falske lærdommer. Og dette fortsetter i mellom oss. Vårt folk tilber statuer av helgener, gjort i gips av menneskehender. Dette smerter oss. De katolske prestene sier de er Kristi prester, men de bedrar vårt folk med avgudsdyrkelse og vantro!

Men så kom det hit misjonærer fra nordpolen (Norge, red. anm.) for å forkynne oss evangeliet. Slik er Kristi kirke. Den må ut, ut, ut med evangeliet!

Hva er sannhet? «Jeg er sannheten,» sier Jesus. Ja, i Jesus finner du sannheten. Vi må forkynne sannheten, rope den ut om det så skulle koste oss livet! «Så sier Herren!» skal være vårt budskap til denne nasjon. Landet vårt er fullt av synd og grådighet. La oss forkynne dem evangeliet! Guds ord er mektig. Gud er trofast og rettferdig. Hva kan vi gjøre for vårt folk, vårt land? Jo, forkynne dem evangeliet og påtale synden med sitt rette navn til høy og lav, til politi og myndigheter. Bare Ordet om Jesus og sann omvendelse til Gud kan redde vårt land.

Fritt etter bibeltime i Arequipa 4. november 2000. Tilrettelagt for L&E av JE.