Lov og evangelium i forkynnelsen(1)

Lov og evangelium i forkynnelsen(1)
Av Ingar Gangås

Gud gjør to gjerninger ved sitt ord
Martin Luther sier i en preken på 5. søndag etter pinse at «Lovens preken er alt det som taler om våre synder og Guds vrede på hvilken måte det enn skjer. Derimot er evangeliet en preken som intet annet viser og gir enn nåde og tilgivelse i Kristus.»

Alt Guds ord er lov og evangelium. Profetene og Apostlene talte slik at loven felte dommen over synden. Den eneste redning for synderen var å bli frelst ved evangeliets ord om Jesus.

Lov og evangelium er som to parallelle linjer. De må ikke blandes sammen, og ikke skilles. Men det er nødvendig å skjelne rett mellom dem. Den som gjør det, kan med rette kalle seg doktor i teologi, sier Luther. Men her vil vi legge til at ingen må tro at det er en lettvint vei til doktorgraden! For vi kan aldri bli utlært i dette. Og det er heller ikke slik at vi kan avgjøre hva som er lov og hva som er evangelium. Det er Gud selv som sender oss det som Han ser vi trenger.

Før var det lov og evangelium, synd og nåde som sto i sentrum i forkynnelsen. Tilhøreren ble stilt ansvarlig for sitt liv, syndefordervet ble avslørt, og du møtte en hellig og nidkjær Gud som ikke tåler det minste fnugg av synd. Så ble du bedt om å holde alle Guds bud til punkt og prikke. Gjennom denne forkynnelsen ble du avslørt som en hykler som ikke på noe punkt kunne holde loven. Tvert imot fikk du høre at du bare har fortjent å bli kastet i fortapelsen. Når du så fikk høre det velsignede evangelium om at Jesus hadde tatt alle dine synder på seg – ved at han gav sitt liv i løsepenge for deg da han døde på korset – og du fattet tillit til dette, ble du løst og fri. Denne gjerning var et Guds verk med deg. Siden ble det ditt største ønske å få leve et godt og sant liv til ære for Jesus. Det ble om å gjøre å få leve i helliggjørelse. Her er det formaningene kommer og viser deg hva som er Guds vilje.

Nå er det gjerne forholdet gave og oppgave, eller moral og religion som er tema i forkynnelsen. I den grad at loven og evangeliet nevnes, blir det slik at lovens krav til fullkommenhet svekkes. Tilhøreren får ikke en tilstoppet munn, men får gjerne høre at han er så verdifull tross alt, at det skulle egentlig ikke være så farlig med det hele. Gud elsker jo alle, blir det sagt. Deretter forkynnes evangeliet slik at det er noe du ta imot. Evangeliet blir omgjort til å være et krav som den enkelte må ta imot for å få del i det. Slik blandes det ofte sammen i dag, slik at vi verken får høre lov eller evangelium. Men slik taler ikke Guds ord. Det gjorde heller ikke profetene og apostlene.

Da reformasjonen kom, ble det om å gjøre å klargjøre disse gamle sannheter. Å hvor vi skulle trenge det samme i vår tid! Da skulle det bli sann vekkelse og nytt liv. Det er bare Den Hellige Ånd som kan gi oss det. Vi skulle be mye om det!

Apologiens artikkel om boten sier at Gud ved sitt ord:
1. Forferder våre hjerter og viser oss synden, og at Han
2. Trøster, oppreiser og gjør levende.

Gud taler til oss fordi han vil oss vel. Loven er god. Men vi er syndere. Loven ble gitt for å holde oss i tømme

– enten ved trusler om straff
– eller ved løfte om nåde

Men dette fører til at mennesket handler mer mot loven enn før, på to måter:

– enten ved å bli helgener eller fariseere (ved å holde loven i egen kraft).
– eller ved å ikke bry seg (jeg vil være fri til å gjøre hva jeg vil).

Loven er hellig og god
Loven er hellig og god, men vi er onde og misbruker den. (Rom 7:12) Og nettopp fordi vi er syndere, kommer loven til oss som Guds vrede. Derfor sier Luther: «Lovens fornemste embete eller kraft er at den åpenbarer arvesynden med alle dens frukter og viser mennesket hvor dypt fallen og fordervet hans natur er, idet loven må si ham at han ikke har eller akter noen Gud. – Derved blir han forferdet, ydmyket, forsagt, fortvilet, ville gjerne bli hjulpet, men vet ingen utvei, begynner å bli fiendsk mot Gud og knurre osv.»

Ordet om Guds vrede er omtrent borte fra forkynnelsen i dag. Budene blir ikke virkelig brysomme før vi ser at det er Guds vrede over synden og hans hellighet som er årsaken til at vi skal holde dem. Guds vrede er menneskets egentlige nød. Frelsen er redning fra Guds vrede. (Rom 5:9 og 1Tess 1:10) Frelse er syndenes forlatelse. (Luk 1:77) Skal mennesket bli frelst må det få høre et helt annet ord, evangeliet.

Carl Fr. Wisløff sier: «I sin hellighet vil Gud dømme synderen og støte ham bort fra seg for evig. I sin kjærlighet vil Gud elske synderen og ta ham inn i sitt samfunn. Slik er Gud! Og når jeg forkynner dette om Gud, så skal jeg forkynne det i lyset fra Golgata og den åpne grav. Det vil si: Jeg skal forkynne at dommen har rammet stedfortrederen, for at den ikke skulle ramme oss. Da forkynner jeg lov og evangelium!

I loven vil også den troende kjenne Guds vrede og dom. Men fordi han lever i samfunnet med Jesus Kristus ved troen, vil dommen derfor ikke bli til fordømmelse for den troende, Han gir Gud rett, han dømmer seg selv, og blir ikke dømt. (1 Kor 11:31)»

Lovens tre bruk
Prekenens oppgave er å gjøre ordet levende slik at tilhøreren møter Gud. Dette er Den Hellige Ånds gjerning. Det gjør forkynneren ydmyk, men samtidig gir det stor frimodighet, for alt er mulig når Ånden gir sin kraft og nåde til vitnesbyrdet!

Vi har nå sett hvordan Gud gjør to gjerninger ved sitt ord. Han døder ved loven, og gjør levende ved evangeliet.

Innen den lutherske kirke taler vi om lovens tre bruk. Loven har tre funksjoner:

  1. Den skal holde oppe respekt for rett og guddommelige ordninger i samfunnslivet.

  2. For det andre skal den være en tuktemester til Kristus.

  3. Og for det tredje skal den være en veiviser for de troende.

Den første bruk av loven
Gjelder de ti bud alle mennesker? I dag tenker folk at Guds vilje er en spesialitet for religiøst interesserte, og at andre som ikke har slike interesser er fritatt for slike bekymringer.

En gammel prest brukte å si til konfirmantene: «Husk, dette er Guds livslover. Om du setter deg opp mot dem, så vil de knuse deg. Men om du bøyer deg for dem, vil de bære deg.»

Carl Olof Rosenius sa det slik: «Det heter riktignok ikke at hvis du holder budene skal du komme til himmelen. Nei, men du skal få en velsignelse her på jorden.»

Carl Fr. Wisløff skriver om dette i sin bok Ordet fra Guds munn: «Gud styrer verden gjennom sitt ord, sine ordninger, og sine livslover. Det gjelder alle mennesker. Alle skylder Gud lydighet. Likevel er det ikke slik at Guds rike kan komme på denne måten. Loven skal forkynnes for alle, men vi må aldri tro at alt er vel dersom vi innretter oss så godt vi kan etter Guds bud. Loven kan aldri bare være en informasjon om hva Gud krever og forventer. Loven krever fullkommenhet. Også etter sin første bruk er loven en åpenbarer av Guds vrede. Det et menneske sår, skal det høste. Dette gjelder både den enkelte, og samfunnet. Det gjelder deg.»

(Artikkelen fortsetter i neste
nummer av Lov og Evangelium.)