Jesus er døren!

Strid for å komme inn gjennom den trange dør! For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det. (Luk 13:24)

Når vi er i et rom og ser ei dør på den ene veggen, skjønner vi at det finnes et rom til på den andre sida. Uten døra ville vi ikke ha visst det. Døra frister oss til å se hva som skjuler seg bak den. En dør gjør det mulig å gå fra det ene rommet til det andre – dersom den er åpen.

Er den stengt, må vi bare forbli hvor vi er. Det går ikke an å være i to rom samtidig. Døren setter et skille, – de som er utenfor og de som er innenfor. Rommene kan også være to forskjellige verdener.

Jesus er døren
Denne verden er å ligne med et stort rom hvor vi fødes, vokser opp og lever våre liv. Som rommets bekvemmeligheter er – slik blir og våre liv. På grunn av våre synder er denne verden lagt under forgjengelighet. Vi erfarer det. Selv om den har mye godt å by på, bærer vi alle på en smerte og en lengsel etter det herlige og fullkomne. Evigheten, som er nedlagt i oss, virker slik. Likevel er det ingen som av seg selv søker til Guds «dør» for å bli frelst. Vi prøver andre muligheter for å få tilfredsstilt vår smerte og lengsel.

En himmeldør
Ved Jesu første komme til jord, – ved hans liv og død – satte Gud opp ei dør mellom denne verden og sin verden, – en dør som viser at Gud fins og at han bor i en verden som er usynlig for oss.

Den som går inn gjennom denne døren får se en ny og annerledes verden, full av himmelske herligheter. Sammenligner vi disse to roms herligheter med hverandre, blir denne verdens herligheter bare verdiløse surrogater.

Menneskets synd resulterte i at vi ble jaget ut av Guds hage i Eden. Synden førte til at vi ikke kan se Guds rike. Våre synder har stengt oss ute fra Guds verden og står som en ugjennomtrengelig vegg mellom oss og Gud.

Ved Jesu liv og død gjorde Gud en dør fra den nærværende verden og like inn til himmelen – der Gud bor. Døren står åpen! Syndere kan gå inn gjennom den.

En åpnet dør
«Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør og ingen kan lukke den til,» sier Jesus. (Åp. 3:7)

Skriften sier at Jesus døde for dine synders skyld. Mennesket Jesus Kristus hadde ingen synder. Etter å ha levd i 33 år på denne jord, fant selv ikke hans fiender noe de kunne dømme ham for. Til slutt dømte de ham fordi han sa at han var Guds sønn. De mente at han ved det spottet Gud.

Også av Gud ble Jesus dømt. Det var fordi Gud hadde lagt dine synder på Jesus. Jesus ble gjort til synd for deg. Han bar dine synder som om han selv hadde begått dem. Derfor ropte han på korset: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Den forbannelse som du har pådratt deg, rammet Jesus fullt ut. Han som hadde rett til å leve, døde og ble gravlagt. Dette gjorde han frivillig, fordi han elsket både Faderen og deg.

Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner. (Joh 15:13)

Ved Jesu død ble døren inn til himmelen åpnet for deg. Den står fremdeles åpen om du ikke har gått inn.

Døren er trang
Døren står åpen for alle. Alle er elsket av Jesus og kan gå inn gjennom døren. Likevel sier Guds ord: «Mange skal søke å komme inn og ikke være i stand til det.» (Luk 13:24) Døren er for trang for dem. Det betyr ikke at det er trangt hos Gud eller i Guds hjerte. Jesu døde jo for alle slags synderer, ja til og med røveren som hang på korset, ble frelst like før Jesus døde.

Vi leser aldri i Bibelen om at det var trangt i Jesu hjerte for syndere. Han avviste aldri syndere, men tok imot dem samme hvor usle de var. Nei! Det er ikke trangt i Jesu hjerte for syndere. Men i våre hjerter er det trangt for Jesus og hans rike.

Prisen ble for høy
En rik, ung mann kom til Jesus en dag. Han ville inn gjennom den trange døren. «Gå og selg det du eier, og gi det til de fattige. (…) Kom så og følg meg! Men da den unge mannen hørte dette, gikk han bedrøvet bort, for han var meget rik.» (Matt 19:21-22) Her ser vi at det var trangt i mannens hjerte for Jesus og hans frelse. Han elsket sin rikdom mer enn Jesus. Hvilken kjærlighet er det? Det er i alle fall ingen kjærlighet til Jesus. Det kostet ham for mye å gå gjennom den trange dør.

Selger alt for sin elskede
Kjærligheten selger alt for å få den ene. Den kan ikke leve uten sin elskede. Slik er Jesu kjærlighet til syndere. Dersom Guds kjærlighet ikke gjengjeldes blir det sorg i Guds hjerte.

Den som tror at en kan elske Gud på lik linje med andre ting, tar feil. Du skal elske Gud over alle ting, sier Guds Ord. Det fins ingen annen måte å elske Gud på.

«Den som elsker far eller mor mere enn meg er meg ikke verd,» sier Jesus i Matt 10:37. Den som ikke vil selge alt for å bli frelst, kommer aldri inn gjennom døren til himmelen.

Ved den trange dør har Gud sørget for at kun de som elsker Gud kommer inn i himmelen. Der skal kjærligheten bli fullkommen i de troendes liv. Den som elsker synden og verden får ikke komme inn og besmitte og forstyrre den himmelske fred og harmoni som skal råde i evigheters evighet.

Troens rike
Her i tiden er «rommet» på den andre siden av døren usynlig. Å gå gjennom døren er som å gå ut på de 70.000 favners dyp – uten å «se, føle eller kjenne». Guds rike er annerledes enn denne verden. Det er et nåderike, et troens rike. Paulus sa det slik: «Vi vandrer i tro, ikke i beskuelse.» (2Kor 5:7) Riktignok er det slik at den som går inn gjennom døren får nye øyne og kan se Guds rike, men det er kun med troens øyne. Han kan også delvis føle og kjenne det. Den troende ser Guds rike i Guds løfter og i de troende, men fornuften og forstanden fatter det ikke.

Men så en dag, i ett nu, i et øyeblikk, skal Guds rike komme til syne i herlighet. Da skal alle se Guds rike, og de troende skal føle og kjenne det fullt ut. Da skal det usynlige bli synlig, mens det som nå er synlig skal forgå.

Strid for å komme inn
Frelsen er ordnet fullkomment for oss. Jesus har gjort det du skulle gjøre. Han har oppfylt loven for deg. Intet skal legges til det han har gjort og intet skal gjøres om igjen.

Men så erfarer du at det finnes krefter i deg og rundt deg som vil ta fra deg frelsen du har fått i Jesus. Din onde natur, Satan og ondskapens åndehær og makter og myndigheter i himmelrommet arbeider aktivt for å få deg tilbake til sin verden. De lokker og frister, anklager og bebreider deg. Fordi de alltid holder på, blir det kamp og strid. Det vet Gud. Derfor sier Bibelen: «Strid for å komme inn gjennom den trange dør,» (Luk 13:24) og «Strid troens gode strid.» (1Tim 6:12) Det skjer ved å holde seg til Guds Ord.

Bli i Ordet og bruk det mot Satans fristelser og anklager! Akt deg som død for synden, men levende for Gud i Jesus. Lev i lyset med ditt liv, der hvor Guds Sønns blod renser fra all synd.

Det innebærer at du må leve et «amputert» liv, og «rive ut øyet og hogge av hånden» når de frister deg. Fatt ikke kjærlighet til synden og denne verden, men bli bevart i Jesu kjærlighet hvor «vi elsker fordi han elsket oss først.» (1Joh 4:19) Men noen forlot sin første kjærlighet og falt fra Herren. Djevelen lyktes i sin kamp mot dem.

Ennå står døren åpen
Skriften sier:

Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg. (Åp 3:20)

Du lever i en nådetid fordi døren inn til himmelen enda står åpen. Jesus står ved din hjertedør og banker. Han vil inn og holde nattverd med deg. Alt hans, blir ditt! Du skal få holde nattverd med ham, og gi alt ditt til ham!

Hører du han banker? Han vil inn i ditt hjerte for å føre deg inn gjennom døren til sitt rike.

Snart lukkes døren
Snart skal døren lukkes for alltid. Da er det for sent å gå gjennom den. Mange skal da i fortvilelse banke og rope om å få komme inn. Men de skal få til svar: «Jeg sier dere: Jeg vet ikke hvor dere er fra. Gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett.» (Luk 13:27) De hadde ikke gått gjennom døren i nådetiden. De hørte til i denne verden og ikke i Guds rike. De ville ikke la seg gripe av Jesu kjærlighet til å selge alt for å bli frelst.

Er du innenfor?
Har du gått inn gjennom døren til Guds rike? Jesus venter på deg! Kanskje spør du: Hvordan kan jeg komme gjennom døren til Guds rike? Det skjer ved å ta i mot Jesu fullkomne frelse av bare nåde. Han vil frelse fdegra synden og denne verden. Skriften sier: «Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst!» (Apg 16:31)

Det blir glede i himmelen når du uforskyldt tar i mot frelsen i Jesus. Da skjer det et under. Gud ikler deg Jesu rettferdighet og dine synder kommer han aldri mere i hu. Da er du er gått inn gjennom døren. Uforskyldt, av bare nåde får du høre til i Guds rike!

Av Lars Fossdal