Referat fra bibelkursuke på Fossnes

Kursuke 14.-19. nov. på Fossnes var en berikelse. Kristne kom fra hele Norden også i år. Vi er takknemlige for at vi fikk være med!

Rektor Per Bergene Holm «reduserte» sine timer i Galaterbrevet for å undervise om Israel i den akutte krigs-situasjonen. Per komprimerte bibelhistorien like fra Abrahams utvelgelse til dagens Hamas, som vil utslette Guds folk. Vi fikk et innblikk i hvordan antisemittismen dypest sett bunner i antikristelighet, som vil tilta i endetiden. Også vi kristne vil merke dette. Men jødene skal en dag «skue opp til meg som de har gjennomstunget» (Sak 12:10).  Samtidig vil

«den som rører ved dere, rører ved hans øyesten» (Sak 2:12)

I litt forkortet gjennomgang av Galaterbrevet minnet Per om at vranglære snek seg inn og opponerte imot Paulus. Men Paulus hadde kall direkte fra Gud, og måtte formane og advare.

«Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet!» (Gal.1:9)

Et hovedbudskap i brevet er at Jesus har frelst oss fra det gamle livet, fra synden og verden, og gitt oss et helt nytt liv i troen på ham. Noen sa at for å bli frelst måtte de la seg omskjære og forplikte seg på Moselovens forskrifter.  Men lovens oppgave er ikke å gjøre et menneske rettferdig, men å gjøre oss til syndere. Loven krever hjertet. Den som finner trøst i lovens ord, har aldri i sannhet hørt lovens ord. Det er bare ett sted et menneske får fred for lovens tale, og det er ved Jesu Kristi kors. Loven krever alt og tar livet av egenrettferdigheten.

Martin Fjære forkynte fra Hosea-boka. Hosea blir kalt kjærlighetens profet fordi den handler om Guds ufortjente kjærlighet, Guds lidende kjærlighet og Guds kjærlighets nidkjærhet. Hosea tok på seg vanære og skam ved å ekte en horkvinne. Det er forbilledlig – og for mange vanskelig å forstå. Han tok på seg vanære og skam(dom) for at folket skulle vende om. Men Gud holdt dom over vår stedfortreder, Jesus Kristus, for å frelse deg og meg. Gjennom dom til frelse – slik er Gud til alle tider. Med dyp innsikt og stort alvor fikk vi en klargjørende undervisning. Dette er Guds historie: Gud tok på seg straff og vanære – for å kjøpe oss fri!

Gjennom Lars Fredrik Ellingsens timer (Rom 5 og Hebr 4) var siktemålet å gi oss bedre feste i troens grunnfjell: Adam valgte synden, og det ble ufred (krig) med Gud for alle mennesker. Men fred med Gud er det mest dyrebare et menneske kan ha. Jesus – forsoneren, Han er vår fred. Medgang for mennesket er bare det som fører meg nærmere Jesus. Fordi det bare er i Ham jeg har fred med Gud. Da må mennesket gå konkurs. Men ved Jesu soningsverk er Gud ikke lenger min fiende. Så er det nåde at Gud fortsatt elsker syndere. Og nåden, den setter mennesket til side.  Det er mulig å falle fra, vi må frykte vårt bedrageriske hjerte. Derfor har vi Ordet, som er levende og virkekraftig. Ser jeg min synd, blir Jesus mitt livsbehov. Da gir jeg bibelen rom så jeg med glede retter meg etter det som står skrevet.

Foruten undervisning, talte Finn Widar Knutzen på kveldsmøtene. «Forkynn Ordet!» (2.Tim 4:2) kan stå som overskrift over både formaning og oppmuntring. Vokt din fot når du går til Guds hus – kom dit for å høre! Herrens ord er ånd og er liv. Å lytte til Guds Ord og komme sammen med andre troende må prioriteres. Han minnet om å ha et rett syn på Guds ord ved å gi Ordet rett i mitt liv. Synden er ikke bare er en objektiv sannhet som gjelder alle andre. Det ble talt ransakende om blant annet baktalelse. Tungen er et farlig lem.

Finn Widar minnet om profeten Elias som talte Herrens ord. Og fordi det var Guds ord, slo det profeten hadde talt aldri feil. Sangen på nr 20 (Sangboken) var en gjenganger denne uka:

«Herre tal, din tenar lyder! Eg på dine ord gjev akt!».

Mot slutten av kursuka fikk vi besøk av Dan Fellman, forkynner i nord-Sverige med finske røtter. Vi nevner først hans beretning om «de 8 jødene». Det ble et dagsaktuelt alvorsminne fra jødeforfølgelsen under krigen. (se nettsiden, eget opptak).

«Dårskap og visshet» og «Hva er sannhet» var temaer på et par møter. Hans aktuelle forkynnelse var trygt bibelfundert. Hva sier Ordet? Når Herren taler, finnes ikke plass for resonnement. Saul forsvarte seg i stedet for å omvende seg.

«Lydighet er bedre enn offer». (1.Sam.15:22)

Lær å kjenne Herrens røst- «hørsomhet» er bedre enn offer, presiserte han. Hør, så skal din sjel leve!  Mine får hører min røst, sier Jesus, og «jeg kjenner dem, de følger meg».

Det må også nevnes fellesskapet på bønnemøter, ved måltider og personlige samtaler til oppmuntring og hjelp på veien. Stor TAKK til ansatte, elever og frivillige som bidro med det praktiske!  

På Fossnes er det ofte så frisk og fulltonende forsamlingssang.  I tillegg var det innholdsrik og oppbyggelig solo- og kvartettsang. Slikt gleder og beriker både store og små! Av de sistnevnte var det mange å se under kveldsmøtene. Her er «alle generasjoner» med.

 

Rami Seppälä dirigerte søndag et fulltallig Fossnes-kor:

«Skal vi møtes hist ved floden, Der hvor ingen bølger slår,

I det fagre himmellandet, I en lys og evig vår?»

 

Møtes vi?

Gjestfrihetens velsignelse hviler over Fossnes, et åndelig hjem – på veien hjem.

Vi anbefaler å se/høre opptak på nll.no!

Ref. v/Dagbjørg og Erik Asdahl