Referat fra ungdomsleiren på Trettenes 18.-20. juni 2021

I år var vi ikke like mange deltakere på ungdomsleiren som vi pleier, men jeg tror alle var takknemlig for at det ble leir i år. Det var ikke en selvfølge ut fra slik det så ut på forhånd.

Med oss som talere i år hadde vi Jan Eirik Berre og Sigmund Fjære. Asbjørn Fossli, Fredrik Thorbjørnsen, Solveig og Lars Fredrik Ellingsen, Reidun og Reidar Heian og Marie Louise Björn ledet leiren på ulike måter både med planlegging og gjennomføring av leiren og måltidene. En stor takk til dere! Det var en viktig oppgave dere sto i, som betyr så mye for oss alle, kanskje enda mer nå enn før. Vi trenger det både menneskelig og åndelig sett. Må vi alle be om at det vi hørte på denne leiren, og det vi hører på kommende leirer kan bli til velsignelse for oss.

Er du frelst?

Jan Eirik innledet leiren på fredag kveld med et par viktige spørsmål. «Hvordan er det med deg som er her i dag? Er du frelst?»

Hvordan går man så og drømmer i en sådan viktig sak?
Og i sikkerhet forsømmer nådens dyrebare dag!
Det er tid å sanse vel og å sørge for din sjel.
Nå er tid før Jesus kommer, Før hans strenge vredes dommer.
Sangboken nr. 174 v. 4

Det er menneskets lodd en gang å dø, og Gud har allerede fastsatt en dag hvor han skal dømme verden. Derfor gjelder det å ha det rett med Gud hele tiden. Ikke vent til du blir gammel eller «får tid». Da kan det være for sent. I dag er nådens tid! Når Gud ikke kaller lenger, er det fælt å være menneske.

Vi som kristne bør ha en annen virkelighetsoppfatning enn verden, fordi vi vet at det finnes to utganger av livet; enten livet med Jesus i himmelen, eller evig fortapelse og pine i helvete.

«Men vi har vårt hjemland i himmelen…»
Filipperne 3: 20a

Kallet til frelse og tjeneste

På lørdag formiddag snakket Sigmund om «kallet». Vi som kristne har et kall til å være annerledes enn verden, og vi blir gitt ulike kall her i livet. Noen får kallet til å forkynne, andre får kallet til tjeneste, mens andre der igjen har kallet til å være hjemme med barna og stelle i hjemmet. Men det er noen kall vi alle er kalt til, blant annet kallet til omvendelse og frelse, og kallet til å være et medmenneske og lys for andre her i verden. Alle brikker er viktige i puslespillet. Derfor, forakt ikke kallet fra Gud!

Frelse i Jesus alene for syndere

På lørdag ettermiddag delte Jan Eirik blant annet verset som står i Apg. 4: 12. «Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet
navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.»

Og i Romerne 5: 6 + 8 står det følgende: «For mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige (…) Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved
at Kristus døde for oss mens vi enda var
syndere

Det står ikke; «mens vi enda var gode og snille døde Kristus for oss…» Nei det står; «mens vi var skrøpelige, ugudelige og syndere…» Det er det som er sannheten om oss mennesker. Vi er skrøpelige og fulle av synd, og det er nettopp derfor vi trenger frelse, og derfor måtte Kristus dø for oss så vi kan gå fri.

Lar du deg finne av Jesus?

På søndag delte Sigmund versene som står i Luk 15: 1 – 7 om sauen som var borte, men som ble funnet. «Hvem sau er du?» Igjen fikk vi spørsmålet «Har du blitt funnet av evangeliet?» Det er det bare du som kan svare på.

Uansett hvilken situasjon du er i, vil Jesus søke å finne deg. Men lar du deg finne? Under leiren var det også snakk om at vi som er ungdommer lever i en brytningstid som ikke alltid er en dans på roser, og som dessverre fører mange bort. Det gjelder å velge den gode veien, og søke den før det er for sent. Jesus vil at vi skal klynge oss til han og hans Ord, for det er bare der vi finner den gode veien.

Det er makt i de foldede hender

Mange ganger kan det virke som at vi taper mye her i verden, men vi har noe desto større i vente; en evighet i himmelen. Vi kan få lov å legge av alt som tynger oss framfor Gud i bønn, og vi kan være sikre på at Gud vil gjøre det som er best for oss.

1. Det er makt i de foldede hender, i seg selv er de svake og små. Men mot
allmaktens Gud du dem vender: Han har lovet at svar skal du få.
Kor: Det er svar underveis, engler kommer med bud. Om det drøyer, det fram
dog skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud: Kall på meg, og du
hjelpen skal få!

2. Du som ber for ditt barn, dine kjære, er i forbønn fra år og til år,
Om du tålmodets lekse må lære, himlens bønnesvar engang du får.
3. Det er makt i de foldede hender når i Frelserens navn du får be. Og engang,
når du livsløpet ender, hvert et bønnesvar klart skal du se.
Sangboken nr. 573

 

Et par av møtene foregikk utendørs, mens de to andre ble flyttet inn pga. usikkert vær. Det kom litt regn lørdag natt og søndag, men ellers var vi ganske heldige med været. Utenom møtene gikk tiden til ulike aktiviteter ute, blant annet volleyball, badminton, kubb, bading og padlekonkurranse.

Leirsangen var nr. 462 i sangboken:
1. Om mykje i verda kan såra mi sjel, Med Jesus og Ordet det alltid går vel,
Ja, om eg enn stundom har tåra på kinn I trua på Ordet gudsfreden er min.

Kor: Den rikdom er stor: Ha Jesus til bror Og eiga Guds levande Ord.

2. Når synda meg skræmer og plagar mi sjel, Då Ordet om Jesus meg trøystar så vel.
Mi synd er mot Jesus som gneisten mot hav. Den sloknar og søkk i det djupaste kav.

3. Når freistingar fell som ein storm over meg, Då ser eg, min Herre, då ser eg til deg,
For du er mi rettferd, du fører mi sak, Så freistaren rømer og slepper sitt tak.

4. Når ofte i livet det skymest som natt, Eg skundar til Ordet, då lysnar det att.
Om gjæve og rike eg ikkje er lik, Eg skodar i Ordet, og der er eg rik.

 

Skrevet av Johanne Thorbjørnsen