Oppstart av forkynnerseminar

Det har i flere år vært drøftet om det var mulig å starte opp et undervisningstilbud for dem som kjenner behov for å fordype seg ytterligere i Guds ord, utover det et tradisjonelt bibelskoleår
tillater.

Det har også vist seg som et tiltagende problem at undervisningsinstitusjonene som tilbyr en slik fordypning, bruker pensumlitteratur som går på tvers av Bibelens eget selvvitnesbyrd. Bibelens troverdighet, helt ned til minste bokstav, svekkes og betviles, og man går stadig i retning av å stille seg selv som autoritet over Ordet.

Det er en farlig kurs å slå inn på! Det er åpenbart også en risiko, og ikke så liten fare i, å måtte lese side opp og side ned med slik litteratur, selv om en ellers har et ønske om å være bibeltro. Vår medfødte onde natur tar jo gjerne imot fornuftsmessige resonnementer, selv om de strider mot Bibelen.

For å behjelpe denne situasjonen har NLL besluttet å arrangere et samlingsbasert forkynnerseminar, med to samlinger i halvåret over en treårsperiode. Samlingene og forelesningene
blir avholdt på Fossnes. Per Bergene Holm og Konrad Fjell har utarbeidet en emneplan og valgt ut god og solid pensumlitteratur til hvert emne.

Det er i oppstartsfasen gledelig å registrere ca. 15 interesserte, hvorav 10 hadde anledning til å være med på første innledende samling 22.-24. august. Per Bergene Holm tok for seg emner som: «Bibelen som Guds åpenbaringsord », «Skriftens ufeilbarlighet, klarhet og tilstrekkelighet», «Den historisk-
kritiske bibelforskningen kritisk belyst» og «Kristus, Skriftens kjerne og stjerne».

Gjennom spørsmål og samtaler både i og mellom forelesningene, var det tydelig å merke at dette er brennende aktuelle temaer som har direkte innvirkning i den enkeltes trosliv med Herren, i forkynnelsen av Ordet og i forenings /forsamlingsliv.

Vær gjerne med i forbønn for «Forkynnerseminaret», at den enkelte må bli ført enda dypere inn i avhengighet av Jesus Kristus og hans ord.