To-årig forkynnerseminar på Fossnes

Lekmannsmisjonen har i flere år drøftet muligheten for å gi hjelp og veiledning til unge med forkynnerkall eller ønske om et teologisk studium. Konrad Fjell og Per Bergene Holm har arbeidet ut en plan for et to-årig forkynnerseminar. Landsstyret i NLL har vedtatt at seminaret kan settes i gang fra og med høsten 2019.

Studiet vil være samlingsbasert, slik at studentene kan studere hjemmefra og kombinere studiet med arbeid. Det vil være tre samlinger på Fossnes hvert halvår, etter planen fra torsdag til lørdag (hele dager). Hvis studentene har mulighet, kan det være at noen av samlingene utvides med flere dager.

Fundamentet i studiet vil være pensum-litteraturen studentene skal lese. Her søkes det å finne solid, bibeltro teologisk litteratur av eldre og nyere dato som gir studentene en grundig innføring i Skriften (både innlednings-stoff og fortolkning), i troslære, dogme- og kirkehistorie, misjonskunnskap, prekenlære, sjelesorg osv. Pensumlitteraturen vil være delt i to kategorier:

A – det som alle må forplikte seg til å lese og som lærerne mener at alle bør ha god kjennskap til. Dette vil ha et omfang alle bør kunne makte. Det vil likevel kreve tid.

B – tilvalgslitteratur som den enkelte kan fordype seg i. Her vil omfanget være langt større, og en kan ikke forvente at alle leser alt.

Studiet vil ha følgende struktur:

1. Studentene leser den oppsatte pensumlitteraturen forut for samlingen, og noterer seg særlige tema eller spørsmål de ønsker fordypet og drøftet. Emner og spørsmål de ønsker behandlet særskilt, gir de lærerne melding om i noe tid før samlingen.

2. Lærerne gir elevene skriftlige oppgaver som skal leveres inn før undervisningssamlingen.

3. På samlingene underviser lærerne dels over egne utvalgte emner, dels over emner studentene har ønsket. Det vil bli god anledning til å drøfte særlige tema og spørsmål som elevene har behov for. Lærerne kan også ta opp ting fra elevenes skriftlige arbeider og kommentere dette, veilede og utdype.

NLL har som mål at undervisningen kan være gratis, og gi tilnærmet fritt opphold på samlingene på Fossnes. Studentene må imidlertid selv koste reiser og pensumlitteratur og evt. andre undervisningsmidler. NLL vil ikke søke å få studiet godkjent av offentlige myndigheter, og studiet vil derfor heller ikke gi rett til stipend eller lån i Statens Lånekasse.

Hvis du kan tenke deg å følge et slikt studium, er du velkommen til å melde deg på eller ta kontakt med Per Bergene Holm for mer informasjon (pbholm@online.no).