Brudgommen lengter etter sin brud

Jesus sier: «Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike» (Joh 3:3b).

Nikodemus hadde vanskelig for å forstå Jesu budskap om å bli født på ny! Mye mulig var rådsherren på plass under all dramatikken på Golgata. Med Jesus Kristus som læremester, hadde fariseeren allerede fått hørt det dyrebare evangeliet: «For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv» (Joh 3:16).

Ved Jesu og røvernes kors må det ha kommet tydelig fram for en tilskuer som Nikodemus hva evangeliet er. Kanskje ble det åpenbart for ham fra himmelen at «Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt» (Luk 19:10), og at «alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn» (Joh 1:12). Det gamle testamente forkynner også det samme: «Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom» (Jes 53:5). Eller som det står i Salmenes bok: «Herren er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet» (Sal 103:8).

Gud bruker røveren til å eksemplifisere for en hel etterlevende verden hva Guds frelse er. Bibelen beskriver hva ethvert menneske er av naturen etter syndefallets virkelighet: «Vi var døde ved våre overtredelser og synder. Vi vandret alle i vårt kjøds lyster, og gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn likesom de andre» (Ef 2:1–3). Likesom røveren, kunne heller ikke noe annet menneske tekkes Gud ved noen lovgjerning!

Da Guds Sønn var her på jord, oppfylte han til minste detalj Guds lov, de ti bud og kjærlighetsbudene! Jesus er selve lov- og kjærlighetsoppfyllelsen blant alle verdens mennesker! Det er bare Menneskesønnen, Jesus Kristus, som har gjort sin Far til lags! Jesus ble 100 % redningsmann for den 100 % fortapte røveren! Derfor kalles han også Stedfortrederen! Slik som Gud frelste røveren, slik frelser han også alle andre syndere som han kaller til omvendelse! «Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus!» (Rom 3:24).

«Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. Han oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave» (Ef 2:4–8).

Før røveren møtte Jesus hadde han den usleste status! Bønnen han rettet mot Jesus Kristus kunne nesten tyde på at han var forberedt på å komme til fortapelsens sted, helvete, for han sier: «Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike» (Luk 23:42). Den forhenværende lovløse og kriminelle ble født på ny! Dette var noe han ikke kunne bidra til selv! Gud er den som virker ved sitt Ord, sin elskede Sønn og Den Hellige Ånd! Den personen som blir gjenfødt, er ifølge Bibelen like hellig og rein innfor Gud som Sønnen og Redningsmannen! Bibelen sier at alle mennesker av naturen – etter syndefallet – er ugudelige syndere. Det naturlige mennesket går fortapt, om det da ikke blir omvendt og tar imot Guds store nåde og tilgivelse, som stråler ut fra Jesu kors!

«Vend øret hit og kom til meg! Hør! Så skal deres sjel leve. Og jeg vil opprette en evig pakt med dere, og gi dere Davids rike nåde den visse». «Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær!» «Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt» (Jes 55:3;6;7). Slik taler Herren. Denne røveren representerer alle syndere gjennom alle tider og som takker ja til syndenes forlatelse og får eie alle Guds herlige løfter, takket være Jesu Kristi gjerning på jord! På ham ble det oppfylt som Skriften sier: «For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse» (Rom 6:5).

Ingen mennesker har kommet nærmere det å kunne oppfylle dette verset bokstavelig enn nettopp røveren på høyre side av Jesu kors! Vi kan alle være røveren dypt takknemlig at han helt ut viste dette. Derfor kan vi på denne måten konstatere at han hang der på vegne av oss! Det forunderlige er at like før røveren ble frelst, var han et bilde på evig død og fortapelse. Også han spottet og foraktet verdens frelser i forkant! Men etter at han hadde flyttet inn i syndsforlatelsens mektige rike, ble han ikke noe mindre enn det edleste av det edle! Den frelste røveren er den aller første kristne representanten som fikk flytte med til himmelen like etter Jesu død på korset. Siden da har røveren på en spesiell måte vært et bilde på Jesu Kristi brud! Himmelbilletten er av ren nåde! Verken Abraham, Isak, Jakob, Daniel, David, Peter, Johannes, Lukas, Stefanus eller Paulus kunne ha oppnådd herligheten på annet vis!

Bibelen sier at hver den som er under Guds nåde, er Jesu brud, der han er Brudgommen! «Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham» (Joh 3:36). Dette skal snart virkeliggjøres gjennom evigheters evighet! «Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som gav seg selv tilen løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid» (1Tim 2:4-6).

Røveren som hang på motsatt side av verdens frelser, kom dessverre til motsatt standpunkt! Han endatil spottet og foraktet ham som ellers kunne blitt denne ugudeliges frelser! Det er fryktelig for hvert menneske som lider samme skjebne. Tenk å være fortapt for all evighet! For det står skrevet: «Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike» (Gal 5:19-21). Om du framelsker, samtykker og har lyst til å gjøre det samme selv – så som abort for eksempel – ja, så er du en like stor synder selv. Og abort er jo mord! Ekteskap og samliv mellom to av samme kjønn er en vederstyggelighet for den hellige, allmektige gode Gud og Far! Alle disse ting kommer under Guds vrede!

For deg som forstår at du er utenfor det rikeste og gledeligste som fins: Enten du er ateist, muslim, buddhist, kriminell eller hva som helst ellers, Guds nåde gjelder like mye for deg, om du bare ville la deg omvende fra alle dine synder og ta imot syndenes forlatelse fra han som kan rense og lege fullkomment! Bibelens tale er at forskjellen mellom disse to utganger av livet er en evig himmel eller et evig helvete! Mennesket må selv velge sin uendelige framtid: mellom total avhengighet til Jesus Messias, eller å avvise ham! Derfor utgjør Golgatahøyden det største veiskillet i menneskeheten! Røverne viser det totale alvoret. Jesus kommer hastig tilbake til jord! Han kommer for å dømme levende og døde! De som da lever med Jesus i syndenes forlatelse, blir reddet for evigheten! Du vil vel bli med på denne veldige triumfen?

Om vår Frelsers fornedrelse nok tok til fra evighet av, så kan vi få tro at parallelt var der en sterk lengsel til stede: «Han sa til dem: Jeg har lengtet inderlig etter å ete dette påskemåltid sammen med dere før jeg lider. For jeg sier dere: Jeg skal aldri mer ete det før det er blitt fullendt i Guds rike» (Luk 22:15f). Her ser vi en dobbel lengsel. Den siste gjelder det hinsides evige: Når hele Jesu Kristi, brudgommens brud, er ferdig fullendt i evighetens fullkomne rike!

Så gjelder det å ikke høre til den falske, uekte brud! Da har du på deg din egen drakt som består av synd og egenrettferdighet. For slike gjelder ikke nåden. Det er bare Jesu rettferdighet som gir adgang til himmelen!

«Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne. Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt!» (Åp 22:16b–17). «Han som vitner dette, sier: Ja jeg kommer snart! Amen, ja kom Herre Jesus! Vår Herre Jesu Kristinåde være med dere alle!» (Åp 20 – 21).

Røveren som tok imot frelse fra Jesus, troner som den største predikant gjennom alle tider, sett i forhold til levetid som kristen! Han var ussel, fattig, blind og naken – i alle fall i overført betydning. Men han fikk slik bruk for «det Guds lam som bærer all verdens synd». Hans vitnesbyrd om frelseren trenger ingen å ta feil av! Han opplevde den nye fødsel: Han ble avkledd sin gamle, menneskelige, syndige kledning, og overkledd med Jesu, brudgommens rettferdighetsdrakt!

«Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt» (2Kor 5:17).

Av nåde alt jeg får
hos Gud fra først til sist,
Av nåde leges mine sår
av legen Jesus Krist.
Nådefulle Gud, synd du sletter ut,
Jesus tok all synd som sin,
og derfor også min.
(Sb 235:1. Philip Doddridge, 1755)

Så takk og pris da, du store Gud,
ha takk for blodet, for blodet!
Takk, at du valgte min sjel til brud,
ha takk for blodet!
Når jeg står hjemme i hvite klær,
da skal jeg synge som aldri her
en takk for blodet, for blodet.
(Sb 255:4. Fredrik Wisløff, 1928)

Per Berge, Nærbø