Nytt fra Moldova

«For en dør er blitt åpnet for meg, stor og virksom, og det er mange motstandere.» 1Kor 16:9

Sent på våren 1999 banket det på inngangsdøren til Ekely på Fossnes. Det var kveld, og det var samling innenfor. Utenfor sto Boris og Natalia Moser. De hadde hoppet av i forbindelse med en broderiutstilling som Natalia hadde blitt invitert til på Lillehammer, og ble plassert på flyktningemottaket på Fossnes. Bakgrunnen for avhoppingen var at en ung gutt i den lutherske forsamlingen i Tiraspol hadde blitt angrepet under sin vernepliktstid i Transnistria. Noen medsoldater hadde forsøkt å skjære over strupen hans mens han sov. Han overlevde, men ble skadet for livet. Nå skulle Boris snart inn i forsvaret, og Natalia var redd noe tilsvarende kunne hende ham, og tok han med seg som tolk. Etter broderiutstillingen hoppet de av.

Hjemme i Tiraspol satt Vladimir Moser. Han hadde registrert den lutherske forsamlingen i Tiraspol i 1994 (grunnlagt 1992), og sommeren 1999 fikk han registrert den lutherske kirken i Moldova. Helt fra den første lutherske forsamlingen ble registrert, hadde Vladimir søkt kontakt med kristne utenfor Moldova. Han hadde til å begynne med god hjelp fra, og kontakt med, en tyskluthersk forsamling i Odessa. Men da det kom en mer liberal tysk prest dit, brøt han samarbeidet. Vladimir ble invitert til USA og fulgte en måneds undervisning ved et seminar hos Missourisynoden. Han fikk også noen henvendelser fra tyske forsamlinger og kirkesamfunn, men Vladimir var urolig for den teologiske profilen og svarte ikke på henvendelsene.

Alt dette fortalte Natalia i løpet av sommeren 1999. Hun spurte oss i NLL om vi kunne hjelpe dem, både med forkynnelse, veiledning, bønn og offer. Hun overleverte i løpet av høsten 1999 et brev fra Vladimir Moser med bønn om hjelp til den lutherske kirken i Moldova. Det var som et kall og ansvar ble lagt på oss. I november 1999 reiste undertegnede ned på det første besøket til Tiraspol, og sommeren 2000 vedtok årsmøtet i NLL å støtte den lutherske kirken i Moldova.

Det er åpnet en dør for oss i Moldova, om den ikke er så stor og virksom. Og det er også mange motstandere. Det er en tung misjonsmark, både myndigheter og den ortodokse kirken gjør arbeidet vanskelig. Samtidig har mange av dem som ble med i forsamlingene i den første tiden, særlig de unge og ressurssterke, forlatt landet pga. den vanskelige økonomiske og politiske situasjonen. Det kommer noen nye til, både i Tiraspol, Kamenka og Chisinau,men forsamlingene savner sårt noen hyrder og ledere. Vladimir står alene med det åndelige ansvaret og han er nå pga. den politiske situasjonen avskåret fra å besøke forsamlingene i Tiraspol og Kamenka.

Natalia og Vladimir

Vladimirs hjertesykdom begrenser ham fortsatt i arbeidet. Kapasitet og krefter er ikke som tidligere, men han følger likevel forsamlingene opp så godt han er i stand til. I tillegg til Vladimirs faste prekenoppgaver har han jevnlig kontakt med lederne i forsamlingene, og har konfirmasjons- og katekismeundervisning for enkeltpersoner i og utenfor forsamlingene, enten ansikt til ansikt eller via Skype. Natalia tar seg av det humanitære arbeidet, som i stor utstrekning finansieres av Moldovian Christian Aid (MCA).

Besøk

Høsten 2017 var Erik Asdahl og undertegnede på et ordinært besøk. Vi hadde møter i forsamlingene i Kamenka, Tiraspol og Chisinau. I mars 2018 var undertegnede, Atle Barkve og Erik Asdahl på besøk. Denne gangen besøkte Atle og Erik forsamlingen i Kamenka. Pga. dårlig vær ble det bare møte med Tiraspol på Skype. I juni 2018 var det planlagt en skoletur fra Fossnes, men det ble ikke mulig å finne datoer som både passet elevene og forsamlingene i Moldova. Derfor reiste undertegnede i stedet. Denne gangen var det lagt opp til et lengre seminar i Kamenka, med gjennomgang av Galaterbrevet. Det var deltakere også fra de andre forsamlingene.

Økonomi

Det ble overført kr 290 621 til misjonsarbeidet i Moldova i 2017. Pengene er i store trekk fordelt slik: – Ca. 150 000 kr. til lønn til Vladimir og Natalia Moser (100 % og 50%) – Ca. 70 000 kr. i lønn til diakoner, organister, vaktmester og regnskapsfører – Ca. 10 000 kr. i transportkostnader – Ca. 20 000 kr. til huskostnader – Ca. 20 000 kr. til kontor, diakoni og annet.

Behov for forbønn

La oss be for den lutherske kirken og misjonsarbeidet i Moldova. Be høstens Herre drive arbeidere ut til sin høst. Vi skulle så gjerne hatt noen å sende til hjelp i arbeidet, til forkynnelse og undervisning i forsamlingene. Den politiske situasjonen er fortsatt meget ustabil, både i Moldova og Transnistria, og avskjærer Moser fra forsamlingene. Det er et bønneemne, det samme er Mosers helsesituasjon. Men framfor alt må vi be om at Guds ord må få gripe hjertene og skape brennende kristne mennesker i forsamlingene, mennesker som kan vinne andre i sine omgivelser for Guds rike.