Når Gud rører ved hjertene

«Da sa han til sine disipler: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst.» Mat 9:37-38

Når Gud rører ved hjertene, skapes trangen etter å vinne andre for Jesus.

Det fortelles om Johannes Gossner (1773-1858), at han i sitt første virkeår som prest i Tyskland fikk se inn i evangeliet. Han har selv fortalt at da Bibelen åpnet hans øyne, og han fikk erfare evangeliet om Guds visdom og kraft i sitt hjerte, gikk han straks i gang med å forkynne det for alle folk med glede og frimodighet, til tross for forfølgelse og mye motgang på den tiden. Først fikk han i flere år virke som prest i den katolske kirken, som han hadde tilhørt fra sin barndom. Han samlet mange tilhørere, men motstanden mot ham økte, og han ble etter hvert avsatt. Så tok han imot invitasjon fra den russiske keiseren om å virke i Russlands daværende hovedstad, St. Petersburg. Tilbake i Tyskland etter fire år, gikk han over til den evangeliske kirke. Han skrev oppbyggelige skrifter, oversatte Det nye testamente til tysk og utgav andaktsboken «Skattkiste» samtidig med prestegjerningen. Han kjente et spesielt kall til misjon, og han forberedte og sendte ut unge håndverkere som misjonærer, til sammen mer enn 140 utsendinger, til sydhavsøyene, Vest-India, Java og Nord-Amerika. Han startet et diakoniarbeid, og opprettet et eget sykehus i Berlin, med en egen diakonisse-anstalt. Alt dette sto under ledelse av Gossner. Han døde i en alder av 85 år, under store smerter, men urokkelig fast i den tro han hadde fått leve og virke i. (Opplysningene er hentet fra innledningen til hans andaktsbok. På baksiden av dette bladet har vi trykket én av andaktene fra boken).

Gud leder på underfullt vis. Han bruker dem som er blitt satt i brann ved evangeliet.