Ordet må gjøre verket

Utdrag fra årsmeldingen
Vår tro på Jesus er en tro som har sin grunn i Guds ord, og vår tro på Guds ords ufeilbarlighet og autoritet har igjen sin grunn i Jesus og hans apostlers forhold til Skriften. Det er Jesus som sier at Skriften ikke kan gjøres ugyldig, men at Loven (Toraen = GT) skal oppfylles inntil minste bokstav eller tøddel. Logisk og vitenskapelig er dette et sirkelargument, men for en troende er dette en sirkel han ikke kan bryte. Vi tror på Jesus i kraft av Skriften ved Den Hellige Ånds overbevisning, og vi tror på Skriften på grunnlag av Jesu myndighet.

Den som går til Skriften med tro og tillit, vil der finne en indre samstemmighet fra begynnelse til slutt, ikke minst et samstemmig vitnesbyrd om Guds evige råd i Sønnen. Jo mer man leser og grunner, jo mer skaper Ordet og Ånden selv en overbevisning om Skriftens sannhet og troverdighet, om Guds sanndruhet, men også om at vi mennesker er løgnere og gjenstridige.

Vi må innrømme det som Jesus sier til sine disipler: At vi er uforstandige, og så trege i hjertet til å tro alt det som profetene har talt! Vi er dessverre så tilbøyelige til å lytte til djevelens «Har Gud virkelig sagt?» Det er bare ett botemiddel mot det, å lese og høre Guds ord, for det alene overbeviser og skaper tro og tillit i våre hjerter. Det hjelper ikke så mye med teoretiske argumenter, det er langt viktigere å la Ordet selv utføre verket.

Skoledrift og undervisning
Skolen hadde våren 2014 13 elever på heltid, 8 på ettårig kurs og 5 på halvårig vårkurs. Høsten 2014 var det 11 elever, 4 på ettårig kurs og 7 på halvårig høstkurs.

Både vår og høst har vi hatt elever med relativt ulik bakgrunn og forkunnskaper, og til dels andre særlige behov, med de krav det stiller til lærere og undervisning.

Personalet
Konrad Fjell var tilbake som lærer høsten 2014. Han har også fått en del administrativt ansvar, særlig knyttet til websider, kvalitetssikring, fagplanarbeid m.m. For øvrig er personalsituasjonen uforandret.

Økonomi
Regnskapet for 2014 viser et driftsoverskudd på kr. 40 197. Overskuddet skyldes også i 2014 overføring av gaver gitt til Norsk Luthersk Lekmannsmisjons totale virksomhet på Fossnes. Overføringene var på kr. 380 000.

Styrets sammensetning
Styret består av Jan Endre Aasmundtveit (formann), Tollef Fjære (nestformann), Magne Ekanger (sekretær), med Steinar Kvalvik og Daniel Teigen som styremedlemmer. Asbjørn Fossli har vært 1. varamann.

Per Bergene Holm