Vanskelige tider i Moldova

Den politiske situasjon
Den siste tids hendelser i Ukraina har også preget Moldova. Utbryterrepublikken Transnistria har mange likhetstrekk med Krimhalvøya og de østlige deler av Ukraina. Den politiske ledelsen har sterke bånd til Russland. Og mens man i det vestre Moldova for en stor del snakker rumensk, snakker man kun russisk i Transnistria, og en stor del av innbyggerne er også etniske russere. Disse er imot den frigjøringen fra russisk dominans som den politiske ledelsen i Ukraina nå styrer mot. Skulle Ukraina lykkes i å komme løs av Russland og knytte sterkere bånd til EU, vil Transnistria bli hengende i et vakuum. Ukraina har delvis stengt grensen til Transnistria, og hindrer personer med russisk pass innreise til Ukraina. Da er veien til Russland i praksis også stengt. Det gjør Transnistrias situasjon ekstra vanskelig.

Som Ukraina er også Moldova og Transnistria avhengig av importert russisk gass og det russiske marked for sine eksportprodukter. Moldova eksporterer i første rekke vin og jordbruksprodukter, og Russland har nesten vært det eneste eksportmarkedet. Russland har derfor sterke økonomiske sanksjonsmuligheter, om Moldova i likhet med Ukraina søker å styrke de politiske og økonomiske bånd til EU. Og ingen er i tvil om at Vladimir Putin vil bruke disse maktmidler for alt de er verdt. Spørsmålet er om EU er villig til å kompensere for dette gjennom økonomisk og, om nødvendig, militær bistand.

EU har inngått avtale om visumfrihet for innbyggerne i Moldova fra 28. april 2014. Et stort spørsmål er hvor mange som vil forlate Moldova når grensehindringene er borte. Til tross for høy arbeidsløshet i EU, vil nok mange kjenne seg fristet til å prøve lykken, slik som vi har sett mange rumenere gjøre de siste årene. Moldova lider allerede under at nesten halvparten av befolkningen har forlatt landet de siste par tiårene, i første rekke de som har utdannelse og ressurser til å skaffe seg et levebrød andre steder i Europa.

Hvordan en enn snur og vender på det, så går Moldova mot vanskelige tider, både politisk, befolkningsmessig og økonomisk. Og selv om vi her i vest ser med uro på Russlands maktbruk i øst, skal vi forstå den del av befolkningen som ønsker fortsatt russisk dominans. De vet ikke hvordan de ellers skal klare seg økonomisk. Mange har arbeid i Russland, eller mottar hjelp fra slektninger som arbeider der, og der har de sitt eksportmarked og derfra får de sin gass både til elektrisitet og oppvarming. Det er ikke så lett å komme seg løs fra den russiske bjørnen!

Den lutherske kirken
Den lutherske kirken i Moldova har to små forsamlinger i Transnistria, henholdsvis i Tiraspol og Kamenka. Virksomheten går der sin trofaste gang, uavhengig av den politiske situasjonen. Jeg besøkte dem i slutten av mars. Forsamlingene er preget av at mange har reist ut av landet. Jeg savner mange av dem som var i forsamlingen i Tiraspol da jeg besøkte den første gang i 1999. Flere har reist til Tyskland, Russland, USA, Canada og andre land. De fleste som er med nå, har kommet til senere, og det er vanskelig å drive et forsamlingsarbeid når en hele tiden må begynne på nytt og prøve å grunnfest de nye i Guds ord. Det er ikke mange modne kristne i forsamlingene.

En eldre kvinnelig lege som nå går i forsamlingen i Kamenka, sa etter en gudstjeneste: «I hele mitt liv har jeg arbeidet med å lege kroppen, men her leges sjelen!» Etter at sønnen, Boris, satt fengslet og siden klarte å flykte ut av Transnistria, har Vladimir og Natalia Moser bodd i hovedstaden Chisinau i vest. Menneskerettighetsadvokater råder dem til ikke å besøke Transnistria, da de kan tas av myndighetene som gisler for sønnen. Det har gjort det vanskelig for Vladimir Moser å være pastor for de to forsamlingene der.

Siden han ikke selv kan besøke dem, har han innsatt en diakon i hver forsamling. Disse har ansvar for å lede gudstjenester og møter. I flere år har Moser sendt prekener til disse diakonene, slik at de kan lese dem opp på søndagsgudstjenestene. Det siste året har Moser tatt i bruk Skype. Både i Tiraspol og Kamenka har de satt opp en pc med skjerm og kamera, slik at de kan ha toveisforbindelse med Moser i Chisinau. Han kan tale til dem over Skype, og de kan se ham på skjermen. De kan også etter gudstjenesten samtale med ham og drøfte ulike spørsmål. Han bruker også Skype i undervisningen av konfirmanter, og til å ha kontakt med tidligere forsamlingsmedlemmer som har reist ut av Moldova.

Forsamlingen i Chisinau er liten og skrøpelig. Den leier et rom i et kulturlokale i sentrum av hovedstaden til gudstjenester og samlinger. Moser er fortvilet over at det ikke lykkes å få samlet flere til gudstjeneste. Det viser seg enda vanskeligere å få mennesker til å oppsøke en luthersk forsamling i Chisinau enn i Tiraspol og Kamenka. «Hvor er den menigheten på hundre som jeg burde hatt nå?» sa Vladimir til Natalia for noen måneder siden. De opplever at mennesker møter dem med skepsis fordi de kommer fra Transnistria. Og luthersk kristendom har ikke noen god klang, da den forbindes med liberal teologi og aksept av umoral.

Moser har de siste par årene skrevet noen små hefter med bibelundervisning over 1. og 2. Mosebok, og fått dem trykt og delt ut i forsamlingene. Luthers lille katekisme er også trykket i et mindre opplag på russisk. I tillegg distribueres noe litteratur av Rosenius og Luther m.v. på russisk – bøker og hefter som han for en stor del har fått fra Luthersk Litteraturmission (LLM) i Sverige.

I månedsskiftet juni/juli skal jeg reise ned og ha to dagers seminar i Kamenka og Tiraspol. Det vil bli fem bibeltimer over Tessalonikerbrevene på hvert sted. Manuskriptet er allerede sendt ned, slik at Natalia og Vladimir kan oversette og trykke det på forhånd. Bibeltimene vil bli holdt på norsk, med Natalia som tolk til russisk via Skype. Samtidig kan forsamlingsmedlemmene følge med i manuskriptet og lese det i etterkant.

Vladimir Moser har også begynt forberedelser for å ta opp egne taler og legge dem ut på nettet, slik at både forsamlingsmedlemmer og andre som behersker russisk kan høre via internett.

I og med at det har blitt visumfrihet til EU (Schengenområdet) fra Moldova, håper vi at Vladimir og Natalia Moser kan komme på besøk på sommersamlingen på Fossnes i midten av juli i år. Det beror litt på Vladimirs helsetilstand. Han har slitt en del med hjerteproblemer de siste årene og formen er ikke alltid like god.

Behov for forbønn
Det er mye å be om med tanke på den lutherske kirken i Moldova. Den politiske situasjonen gjør det vanskelig, og ikke minst at Moser er avskåret fra to av forsamlingene. Mosers helsesituasjon er et bønneemne. Men framfor alt må vi be om at Guds ord må gripe hjertene og skape brennende kristne, som kan vinne andre for Guds rike.