Liten organisasjon med stort oppdrag

Årsmelding for Norsk Luthersk Lekmannsmisjon
«For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår Frelser Jesu Kristi herlighet.»Tit. 2:11-13

Denne formaning har større aktualitet i dag enn noen gang før. Vi lever i en tid hvor skillet mellom verden og de kristne mer og mer viskes ut. Og dette skjer selv om Jesus så tydelig har sagt: «Skikk dere ikke lik denne verden». De kristne er kalt til å ha en annen retning, et annet mål for sitt liv enn de verdslige har. Vi er pilegrimer på vei til vårt hjemland – til himmelen. Er det sant, så vil det merkes på vår livsførsel. Verden vil se det og undre seg. Hvordan står det til med oss i Lek- mannsmisjonen i så måte? La oss alle legge dette ransakende spørsmål inn over oss til selvprøve.

Lys og salt
Legg merke til ordlyden i denne formaningen hos Titus; Den (nåden) opptukter oss til å leve det kristne livet. Nåden skal alltid forbli drivkraften, først da er det til behag for Gud. Spørsmålet blir for hver enkelt av oss: Har jeg fått komme til Jesus som enfortapt synder og opplevd det store under å ta imot frelsen av bare nåde for Jesu blods skyld? Og lever jeg der i dag, som en gjenfødt kristen, som ikke vil vite av annet til frelse enn Jesus Kristus og ham korsfestet? Da skjer det som Jesus sa: «Bli i meg, så blir jeg i dere» (Joh 15:4). Dette kan ikke skjules, og vi blir lys og salt i verden, drevet frem av barnekårets ånd. Da blir vårt liv til ære for Gud, han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike (Kol 1:13).

Herren gir vekst
Vi er en liten organisasjon med et stort oppdrag og en oppdragsgiver som har all makt. I tillit til Ham skal vi drive vårt såarbeid. Vi skal plante og vanne, så vil Herren selv sørge for veksten, for det er det bare Han som kan. La oss stå sammen i forbønn for våre forkynnere at de må få Åndens salvelse til å bære frem budskapet klart og rent i lov og evangelium. Og la oss oppmuntre og tilskynde hverandre til å støtte opp om møtene og ta til oss av den åndelige maten. Det er bare på den måten vi kan bli bevart på veien hjem. La oss be om å få være under Guds velsignelse.

Forkynnerne
De som har forkynt Guds ord for oss på møteuker, bibelhelger og stevner dette året har vært: Ingar Gangås, Martin Fjære, Lars Fossdal, Per Bergene Holm, Sigbjørn Agnalt, Immanuel Fuglsang (DK), Finn-Widar Knutzen, Asbjørn Fossli, Gunnar Fossli, Karl Notøy, Erik Asdahl, Egon Jensen (DK), Rune Karlsson (S), Odd Eivind Stensland, Gunnar Nilsson (S), Göran Holmgren (S), Dag Rune Lid, Kristian Fagerli, Jan Ove Heggdal, Arne Thoresen, Ottar Endresen, Gunnar Holth, Gunnar Soppeland, Bjørn Valde og Olav Bergene Holm. I tillegg har flere talt på enkeltmøter. Takken går til Herren som driver arbeidere ut. Takk også til den enkelte forkynner som er villig til å gå når Herren kaller.

Stevner og leirer
Arrangement utenom den vanlige møtevirksomheten har siden sommer- samlingen på Fossnes vært: stevne på Laberget leirsted, bibelhelg på Solgry, bibelkurs, nyttårssamling og bibelhelg på Fossnes, pinsesamlinger i Mosvik, Skjæveland og på Langli, barneleir på Fossnes, ungdomsleirer: høstleir på Namdalseid i Nord-Trøndelag, vinterleir på Hermanstølen i Valdres, påskeleir på Haugli i Vest-Agder og sommerleir på Trettenes leirsted ved Farris i Vestfold.

Det har vært god oppslutning om alle arrangementene, og vi gleder oss over friheten til å samles på denne måten til felles oppbyggelse og veiledning på veien hjem til himmelen. Det er vår bønn og vårt håp at det må bli til velsignelse for hver enkelt som møter opp.

Landsstyret
Siden årsmøtet i fjor har Landsstyret hatt fire møter (juli, desember, januar og april) og behandlet 37 saker. John Flaten, Ingar Gangås, Jan Ove Heggdal, Reidar Heian og Dag Rune Lid har møtt fast i styret, i tillegg til Atle Barkve som er 1. varamann. Styreformann har vært Reidar Heian. Dag Rune Lid har vært nestformann. Ingar Gangås er sekretær og har i tillegg hovedansvar for bladet «Lov og Evangelium» som utkommer med 10 nummer i året. Vi har tro for at dette er et viktig arbeid og ber om forbønn.

Takk
Til slutt vil vi også denne gang be om forbønn for oss i Landsstyret, at Herren må gi oss visdom og råd med sitt øye. Da kan arbeidet lykkes. «Han sitter på tronen ennu, og Han kommer sine i hu.» En stor takk til alle dere som har stått trofast med i bønn og offer også dette året.

For Landsstyret
Reidar Heian (formann)