Landsstyrets årsmelding 2012 – Hvor skal du tilbringe evigheten?

Fra Landsstyrets årsmelding
«Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone.» Åp 3:11

Disse ord ble sagt til menigheten i Filadelfia. Denne menigheten fikk ingen bebreidelser av Herren, men kun trøst og oppmuntring. Da er det under- lig å lese hva som kjennetegnet denne menigheten.Det var tre ting. For det første: «For du har liten styrke», for det andre: «og har holdt fast på mitt ord» og for det tredje: «og ikke fornektet mitt navn» (Åp 3:8). Her ser vi hva Herren ser etter hos dem som han vil kjennes ved. Han ser ikke etter om vi har stor styrke, men bare om vi holder fast ved hans ord og ikke fornekter hans navn. Avhengigheten av Herren og tilliten til Ordet er det som kjenne- tegner Guds barn. Slik har det alltid vært og slik vil det alltid bli.

Avkristningen går med raske skritt i vårt kjære fedreland, og det rokkes ved grunnvollen, de kristne verdier. Da tror jeg ikke at veien for oss kristne er å gå i demonstrasjonstog osv. Nei, jeg tror at veien for Guds folk går inn i lønnkammeret i bønn til Herren, han som har all makt i himmel og på jord. La oss be om vekkelse i våre forsam- linger, slik at vi kan bli det lys og salt som Herren vil at vi skal være.

«Jeg kommer snart», sier Jesus. «Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone». Dette ordet lyder også i dag til alle Guds barn. Vi skal få lov til å løfte vårt blikk mot himmelen og si: «Kom snart, Herre Jesus». Snart kommer Jesus for å skille flokken av mennesker i to, en på hans høyre side og en på hans venstre. Den ene flok- ken skal gå til en evig fortapelse, den andre til en evig himmelsk glede. Min venn; hvor skal du tilbringe evigheten? Måtte hver og en av oss stille seg selv dette alvorlige spørsmål nå mens det er nådetid.

I lys av dette alvor blir det viktig å så Guds Ord ut i folket vårt, slik at så mange som mulig kan høre seg frelst og bli ber- get for himmelen. Med frimodighet og i tillit til Herren skal vi fortsette å drive dette sjelevinnerarbeidet, også i vår lille organisasjon, til Jesus kommer i skyen. Må Herren selv velsigne dette arbeidet. Vi er takknemlige for alle som er med og deler Guds dyrebare ord ut i folket vårt. Må det være Herren som driver arbeidere ut. Vær med å be for dem som forkynner.

Arrangement utenom den vanlige møtevirksomheten har siden sommer- samlingen på Fossnes vært: stevne på Laberget leirsted i Nord-Trøndelag, bibelhelg på Solgry i Hordaland, bibel- helg, bibeluke og nyttårsamling pa Fossnes, pinsesamlinger i Mosvik (Nord- Trøndelag), Langli (Østfold), og Skjæveland (Rogaland), barneleir på Fossnes, ungdomsleirer; høstleir på Namdalseid i Nord-Trøndelag, vinter- leir på Hermanstølen i Valdres og sommerleir på Trettenes leirsted ved Farris i Vestfold. Oppslutningen om de forskjellige samlingene har vært meget bra. Takken går til Herren som er så god mot oss at han lar oss få samles på denne måten. Så er det vår bønn at det må bli til velsignelse for den enkelte.

Siden årsmøtet i fjor har Landsstyret hatt fire møter; juli, november, februar og april, og behandlet 44 saker. Karl Bø, John Flaten, Ingar Gangås, Reidar Heian og Dag Rune Lid har møtt fast i styret, i tillegg til Atle Barkve, som er 1. varamann. Styreformann har vært Reidar Heian med Dag Rune Lid som nestformann. Ingar Gangås er sekretær og har i tillegg ansvaret for bladet «Lov og Evangelium», som utkommer med 10 nummer i året. Det er en viktig talerstol ut til folket. Vil du være med å be også for dette arbeidet?

Til slutt vil vi be om forbønn for oss som sitter i Landsstyret, at Herren må gi oss visdom til å ta de rette beslut- ninger slik at det blir til gagn for Guds rike. Må vi alle se på forbønnstjenesten som en stor og viktig oppgave.

En stor takk til alle dere som har stått trofast med i bønn og offer også dette året.

Reidar Heian (formann)