Alt er ferdig, kom til Jesus!

Alt er ferdig, kom til Jesus!
Av Celso Valdiglesias, Peru

Har du noen gang holdt på å drukne? I så fall, hvordan ble du reddet?

Vi vet at en som holder på å drukne, som regel får panikk og kaver av alle krefter for å komme seg til land. Hvis sjøen går høy, fører det til en forgjeves kamp mot bølgene og minsker håpet om redning. Profesjonelle redningsmenn får opplæring i hvordan de skal nærme seg en forulykket som er grepet av panikk og sette vedkommende ut av spill for å redde ham. Hvis ikke er begges liv i fare.

Nå er det slik at Kristus døde for å frelse oss. Hvorfor er det da så mange som strever med å frelse seg selv? Hvis vi selv kunne frelse våre sjeler, hadde det ikke vært nødvendig at Kristus døde.

Men Jesus sier: «For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.» Luk 19:10 Frelsen er en gave til de fortapte. Hva koster en gave? Nei, en gave er ikke til salgs, en gave kan ikke kjøpes. Og til Kristi gave kan du heller ikke gjøre deg fortjent. Mange er nok klar over at Kristus døde for å frelse dem, men like fullt tenker de at de selv må gjøre noe i tillegg for å være sikker på å bli frelst.

Her kommer religionen inn. Folk tenker at Kristi verk pluss min egen religiøsitet skal sikre min frelse. Slik blir religionen menneskets egen anstrengelse for å tilfredsstille Gud. Menneskets egen vei til Gud består av et knippe med regler, bud og seremonier og gjerne et ønske om å være snill og grei og føle seg vel.

Dette ser vi klart i vårt folk. Mange tviholder på sin religion og sier at som de har levd vil de dø. Det kommer ikke på tale å skifte religion, deres trøst er at deres religion og kirke skal frelse sjelen.

Andre understreker at de ikke har gjort sin neste noe vondt, de har verken stjålet eller myrdet og i det store og det hele holdt de ti bud. De har sin trøst i at de holder lovens bud, går på gudstjeneste og gir kollekt.

Ja, det er mulig å være både ærlig og moralsk, religiøs og lovlydig, ja endog et forbilde for andre – slik Nikodemus var det som religiøs leder på Jesu tid – men likevel ikke være frelst!

Hvor er du som aldri bryter et bud? Hvor er du som aldri synder? Bibelen sier at et slikt menneske finnes ikke. Alle har syndet og kommer til kort både i tanker, ord og gjerninger. Og husk at snubler du i et bud, så er du skyldig i dem alle! (Jak 2:10)

Mange mener kristendom er en religion som krever gode gjerninger av oss, og blir derfor opptatt med hva de skal gjøre. Det er et djevelens bedrag at frelsen oppnås ved å gjøre! Det er nemlig ikke mer å gjøre! Alt er gjort!

En gang stilte en troende følgende spørsmål til en mann: «Er du en kristen?» Han svarte at vel, han forsøkte i det minste. Da fortsatte den troende med et nytt spørsmål: «Har du noen gang forsøkt å bli en elefant?»

Nei, ingen kan med all sin kraft og innsats forvandle seg til en elefant. Like lite kan et menneske ved egen anstrengelse bli en kristen. Sannheten er at vi absolutt ingenting kan gjøre for å oppnå fortjeneste hos Gud. Bibelen lærer oss at selv våre edleste gjerninger er besmittet av synd. (Rom 3:10, Jes 64:6)

Hvordan kan vi da bli frelst? Bibelen sier: «For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.» (Ef 2:8) Saken er at Jesus er selve frelsen. Ved tro på ham blir du frelst! (Apg 16:31) Så lett har Gud gjort det for meg og deg. Han har selv gjort alt. Du trenger ikke gjøre noe. Du kan komme til Jesus akkurat som du er, for frelsen, den er av nåde!

Gud elsket oss mens vi ennå var syndere, slik Skriften sier: «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.» (Rom 5:8) Frelsen er en gave, en presang fra Gud. Det kostet Gud ufattelig å se sin sønn lide i vårt sted. For deg og meg har frelsesverket ingen kostnad. Frelsen er absolutt gratis, den er av nåde, den kan ikke fortjenes eller kjøpes. Skulle den fortjenes, ville den ikke lenger være en gave, da ville det være Guds plikt å lønne oss med nåde etter fortjeneste. Men Gud skylder ingen noe som helst. Hans gave må du ta imot aldeles ufortjent!

Hvordan kan denne Guds gave bli din? Jo, ved tro!

Vår delaktighet i frelsen er utelukkende å ta imot den nåde Gud selv har tilveiebrakt for oss. Troen er den tomme hånd som strekkes frem for å ta i mot Guds gave. Uten tro er det umulig å tekkes Gud.

Hva er tro?

Her tar mange feil, og det finnes mange slags tro som verken frelser eller forandrer menneskers liv.

Det finnes en intellektuell tro. Naturligvis tror vi på den kunnskap vi har om historiske eller religiøse hendelser. Vi har lært og tror derfor at Pizarro inntok Peru. På samme vis tror jeg på Guds eksistens og er ingen ateist eller fanatiker. Men denne tro påvirker på ingen måte vårt moralske eller åndelige liv, og frelser heller ingen.

Det finnes også en bekvemmelighetstro. Den kommer til Gud for å søke egne og jordiske fordeler. Slik tro frelser ingen.

Den bibelske tro, derimot, er hjertets tillit til Kristus som betalte vår gjeld hos Gud, – vissheten om at Gud for Kristi skyld har tilgitt alle våre synder. Denne tro forkaster all egen kraft og tillit til eget strev for å oppnå frelsen. Den finner hvile i bibelord som dette: «Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største.» (1Tim 1:15)

Vi kan tenke på røveren på korset. Hva gjorde han? Han kunne ikke stige ned av korset for å bli døpt, han kunne ikke få gitt så og så mye til Guds rike, han kunne ikke få gjort gode gjerninger i Guds navn. Nei han kunne verken gjøre eller betale noe, han måtte simpelthen bare tro og fatte tillit til Jesu ord, – og ble frelst!

Å tro er å si: «Jeg tror at Jesus har tatt min plass, at han døde for meg for å frelse meg; og jeg får uforskyldt ta i mot Guds gave som er evig liv.»

Mitt råd til deg er at du ber Jesus om å frelse deg. Be ham ta seg av ditt liv. Vent alt av ham! Han har lovet å ta bort all din synd og gi deg evig liv.

Amen.

Til norsk v/Jon Espeland