Prisen for å følge Jesus

Prisen for å følge Jesus
Av evangelist Damián Heredia, Peru

Da skjelte de ham ut og sa: Du er hans disippel! Men vi er disipler av Moses. Vi vet at til Moses har Gud talt. Men hvor denne mannen er fra, vet vi ikke. Mannen svarte dem: Dette er da merkelig! Dere vet ikke hvor han er fra, enda han har åpnet øynene mine! Vi vet at Gud ikke hører syndere, men han hører den som er gudfryktig og gjør hans vilje. Aldri fra verden ble til, har en hørt at noen har åpnet øynene på en blindfødt. Var ikke denne mannen fra Gud, kunne han ingenting gjøre. De svarte og sa til ham: Du er helt og fullt født i synder, og du vil lære oss? Og de kastet ham ut. Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut. Da han hadde funnet ham, sa han: Tror du på Guds Sønn? Mannen svarte: Hvem er han, Herre, så jeg kan tro på ham? Jesus sa til ham: Du har sett ham. Han som taler med deg, han er det. Han sa: Jeg tror, Herre! Og han falt ned for ham i tilbedelse.

Joh 9:28-38

For 20-30 år siden kjente jeg noen postbud. Jeg er oppvokst i den dype fjellheimen, langt inne i Andesfjellene hvor mange enda ikke har sett en bil. Postbudene, som kom med sine esler, kom også med lønn til lærerne i landsbyen. Hvert år ble noen av disse overfalt og drept. Og stadig utlyste de ledige stillinger i postverket. De som søkte jobb, fikk dette valg: «Hvert år drepes fem eller seks postbud. Vil du så ta denne jobben?» En mann jeg kjente trengte så sårt arbeid. Han tok jobben. Etter noen måneder ble han overfalt, drept og kastet i elven.

Du skjønner hvor jeg vil. Du som vil følge Jesus kan ikke vente deg et problemfritt liv. Mange forkynner slik i dag og sier et liv med Jesus er fritt for vanskeligheter og problemer. Folk tror på dem og så mister de motet når livet ikke stemmer med læren.

En kvinne jeg besøkte hadde vært en kristen i 18 år. Hun var fattig og arbeidsløs. En forkynner fortalte henne at slik kunne det ikke være hvis hun virkelig var en kristen. For Herren velsigner sine, sa han. Slik tale er ubibelsk. Vi er ikke lovt et liv uten problemer. Mange fulgte Jesus i hans samtid på grunn av de tegn og under han gjorde. De elsket ikke Jesus, men søkte tegn og under. Når så Jesus talte om at det koster å følge ham, om forfølgelse, kors og død, da trakk de seg unna og gikk ikke lenger sammen med ham.

Vi leste i teksten om en blindfødt. Jesus helbredet ham. Jødene anklager både Jesus og den blindfødte. Og de bruker Guds ord mot Jesus, – at han ikke helligholdt hviledagen. De stod Jesus i mot og anklaget ham for ikke å være av Gud og at han var en synder. Og den blindfødte får motstand og kritikk. Han har møtt Jesus og får problemer med jødene. De kastet ut dem som trodde på Jesus (v. 34). Slik hadde de religiøse jødene bestemt det. Joh 9:22.

En troende vil alltid ha to erfaringer: Trøst, styrke og glede i Herren, men motstand fra verden. For det er alltid fiendskap mellom kvinnens ætt og slangens ætt!

Den blindfødte var glad for å være helbredet. Det var for så vidt greit for jødene at han var helbredet, men vitnesbyrdet om han som hadde helbredet ham, ble ikke tålt, og han ble utstøtt.

Jeg traff en mann, en bonde fra landsbygda. På grunn av sin tro på Jesus nektet landsbyen ham vann til åkeren. Han måtte flytte, – han ble utstøtt.

Slike ting må vi erfare, alle vi som tror på Kristus. Se på apostlene! Se på Stefanus! De måtte lide og dø for sitt vitnesbyrd om Kristus. Tro ikke at du får et problemfritt liv på gater av gull som en kristen. Det er ikke slik. Se på kvinnen som salvet Jesus i Mark 14:3f. Til og med de troende kritiserte henne – enda det eneste hun ville var å ære Herren, tjene Herren!

Men Herren er trofast! Jesus tar seg av den som blir utstøtt. Den blindfødte vitnet frimodig om Jesus. De lærde sier: «Du er helt og fullt født i synder, og du vil lære oss?» (v. 34). Ser du prisen for å følge Jesus, vitne om Jesus?

Israelsfolket opplevde store tegn og under i Egypt og drog ut i seierstog. Men plutselig var de i ørkenen, og mange angret og falt fra Herren.

Profeten Elias opplevde store ting på Karmel, – Guds veldige makt. Neste dag sitter han alene under gyvelbusken og ønsker seg døden, forfulgt og redd.

David var en åndelig helt da han slo kjempen Goliat. Men snart befant han seg i livsfare, truet og forfulgt av kong Saul.

Under terrorismen i Peru på 80-tallet fikk mange troende erfare dette. De ble forfulgt i fjellbygdene og måtte rømme til byene , – til fattigdom og arbeidsledighet.

Vil du være en kristen, vitne om Kristus, bli en Kristi misjonær, så er det en pris å betale.

Apg 17 leser vi om Paulus i Jasons hus, om motstand og forfølgelse. Mange ble frelst der i byen. Men de vantro gjorde motstand. Da de ikke fikk fatt i misjonæren (Paulus) slepte de den troende Jason til bydommerne (v.5). Evangeliet vekker motstand. Paulus ble beskyldt for å lure, bedra og forføre folk. Dette har jeg selv opplevd. Mange sier om meg at jeg forfører og oppvigler folk.

Om Paulus sa jødene at «denne mannen er en pest og en oppvigler blant alle jødene rundt om i verden. Han er en leder for nasareernes sekt.» Apg 24:5. Slik de omtalte Jesus, omtalte de Paulus.

Vil du følge Kristus? Er du rede til å bli omtalt som en plage, en løgner, en oppvigler? For verden står oss i mot. Verdens barn er av slangens ætt. Og slangen står alltid de troende i mot. Det er alltid strid mellom slangens ætt og kvinnenes ætt. Derfor har vi motstand fra verden. Derfor finner ikke den troende ro og harmoni i denne verden. I Apg 19 leser vi hvordan Paulus fikk motstand fra dem som lagde tempelmodeller i sølv. Paulus ble en trussel mot butikkene, mot inntjening og business. De var redd for arbeidsledighet og ble rasende på Paulus. Ja, endog i samme hus blir det strid. «En manns husfolk skal bli hans fiender», sier Jesus. Matt 10:36.

Den blindfødte ble utstøtt. Hva gjør vi når vi blir utstøtt? Mange har lidt mye fordi de elsket Gud og fulgte Kristus. Det er ikke lett å følge Jesus. Men vil du vinne det evige livet, må du betale prisen. Tro ikke at et kristenliv er bare herlighet og glede i denne verden.

Husk: Kristus gir deg et nytt liv, en himmelsk glede, et evig liv. Men verden byr deg intet godt. Den står deg imot! Men midt i denne motstand kan du få prise Jesus som førte deg fra døden til livet.

En kristen søster kjøpte ei ku. Kua døde. Naboene sa: «Det er fordi du er en kristen.» Sønnen til en kristen bror ble utsatt for en ulykke og fikk store brannskader. «Det er fordi du er en kristen», sa naboene. Kjære kristne venner, slik er vår virkelighet. Dette må vi lide.

Hva skal vi gjøre når verden står oss imot? Vi skal fly til Jesus! Vi skal be Jesus om å styrke oss. Vi skal ikke be om å slippe lidelse, men at Jesus må styrke og hjelpe oss i den lidelse og prøvelse som møter oss i denne verden.

I 1Pet 4:19 leser vi: «Derfor skal også de som etter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste Skaper, idet de gjør det gode.» Bli ikke forundret og overrasket over at du ikke skjønner det som møter deg. Fly bare til din trofaste frelser og skaper. Han vil trøste deg, styrke deg og holde deg oppe inntil du når frem til det himmelske hjem!

«Mine kjære! Undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hendte dere. Men i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble i glede når hans herlighet blir åpenbaret.» 1Pet 4:12-13.

Må Gud velsigne sitt ord. Amen.