Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

For Herrens åsyn

– Utdrag av referat fra årsmøtet i NLL 2016
Norsk Luthersk Lekmannsmisjons årsmøte ble avholdt i forbindelse med sommersamlingen på Fossnes.

 

Andakt
Møtet åpnet med andakt av Ingar Gangås. Han leste fra første Kongebok (17:1) om profeten Elias som sto for Herrens åsyn. Vi står også for Herrens åsyn – hver dag, og med alle ting. Dette årsmøtet er intet unntak. Misjon er å stå for Herrens åsyn. Alt vi gjør i livet vårt er ovenfor Herrens åsyn. Dette er et stort alvor som må være med å prege oss!

Elias kunne bli overmodig (18:46), mismodig (19:10) og hovmodig (19:14). Slik er det også i våre liv. Det svinger, og vi preges av følelsene våre. Vi glemmer at Guds Ord er det samme i dag som i går, og at nåden er ny hver dag. Det er så lett å tenke at vi er i stand til å gjøre noe av oss selv, men når Herren vil ta seg av et menneske, må han ydmyke oss først. Han må gjøre oss små, slik at vi ser at vi ikke kan bruke noe av vårt eget, og at han skal vokse og jeg skal avta. Da er det Jesus som får gjøre alt!

Videre ble det sagt til Elias: «Stå opp og et! Ellers blir veien for lang for deg» (19:7). Dette gjelder også oss. Tiden før Jesus kommer igjen blir bare vanskeligere og vanskeligere. Guds Ord møter stor motstand i verden, og vi kjenner på denne motstanden i vårt eget hjerte også. For at veien ikke skal bli oss for lang, er det dermed avgjørende at vi tar oss tid til Ordet og kommer fram for Guds åsyn med alle ting.

Årsmøte
Etter andakten ble Konrad Fjell valgt til møteleder, Paul Bergene Holm til protokollfører og Olav Fossdal til referent for «Lov og Evangelium».

Årsmelding fra Landsstyret ble lest av formann Reidar Heian. Saksdokumentene var sendt ut i god tid før årsmøtet. Derfor ble ikke årsmeldingene for bibelskolen på Fossnes, misjonsarbeidet i Moldova eller litteraturarbeidet i Sør-Amerika lest opp, men det ble gitt anledning til orientering og spørsmål.

Flere av de faste forkynnerne kom med en liten rapport og ba om fortsatt forbønn for deres familie og arbeidet de står i.

Hovedregnskapet for NLL og regnskapet for bibelskolen på Fossnes ble lest opp av Per Bergene Holm, og det var mulighet for å komme med spørsmål underveis. Bibelskolen har solgt «Furulund», og er dermed gjeldfri. Det er også bestemt at det skal lages noen store soverom og to kontorer på loftet på «Ekely».

Reidar Thorbjørnsen orienterte om arbeidet med utarbeidelsen av en ny foreningshåndbok. En komité bestående av Konrad Fjell, Per Bergene Holm, Jan Ove Heggdal og Reidar Thorbjørnsen skal legge fram et forslag i løpet av denne høsten/vinteren.

Paragrafene 3 og 4 i «Retningslinjene for valgnemnda» blir noe mer presisert. Dette er for at det skal være nok kandidater til å gjennomføre et riktig valg. Dette ble godkjent av årsmøtet.

I paragraf 9 i «Lover for NLL» ble det fremmet et forslag om en endring som går ut på at Landsstyret og sekretæren kan gi stemmerett til ansatte, tillitsvalgte og medlemmer av styret hvis disse ikke har meldt seg på med stemmerett innen fristen. Dette ble nedstemt av årsmøtet, og det vil fortsatt være slik at dersom man skal ha stemmerett under årsmøtet, må man være påmeldt med stemmerett innen fristen som er satt.

Under årsmøtet 2015 ble det fremmet et forslag om at LS måtte behandle saken om forholdet mellom ELM og NLL, og legge frem en uttalelse for årsmøtet 2016. Saken har vært behandlet av LS som kom med følgende uttalelse:

«LS har jobbet grundig med saken om forholdet mellom ELM og NLL siden årsmøtet 2015. LS presiserer at NLL ønsker å ha det samme forholdet til ELM som til andre kristne organisasjoner. Når det gjelder forkynnelsen, mener vi det er forskjeller og ulik vektlegging, men vi taler ikke om forskjeller som umuliggjør broderlig samfunn. Når det gjelder arbeidet i Sør-Amerika, ser vi ulikt på flere ting og ser at et samarbeid der ute er vanskelig. Vi beklager at det har gått slik. LS vil oppmuntre misjonsfolket til fortsatt å be for NLL og ELM sitt arbeid, hjemme og ute (Kol.3:13).»

Valg
Til Landsstyret sto John Flaten, Jan Ove Heggdal og Magnus Samdal på valg. I tillegg hadde valgnemnda foreslått Atle Barkve, Gunnar Fossli og Fredrik Thorbjørnsen. Jan Ove Heggdal og Magnus Samdal ble gjenvalgt, og Fredrik Thorbjørnsen kom inn i styret. Reidar Heian (formann) og Dag Rune Lid (nestformann) fortsetter i styret. Atle Barkve, John Flaten og Øystein Laberget ble valgt som 1., 2. og 3. varamann.

Det ble gitt Per Bergene Holm fullmakt til å undersøke om det vil være av økonomisk gevinst å leie inn en ekstern revisor for hovedregnskapet. Ettersom hovedkassen er registrert i frivillighetsregisteret, er det mulig å søke om kompensasjon på noe av momsutgiftene.

Til valgnemnda sto Martin Fjære på valg. Han ble gjenvalgt, og Karl Bø fortsetter som 1. varamann. Lars Fossdal og Steinar Kvalvik sitter i valgnemnda fra før.

Under «eventuelt» fremmet Lars Fossdal et forslag om å lage en økonomisk støtteordning for de i vår egen sammenheng som trenger økonomisk bistand. Når vi hjelper andre trengende via ulike hjelpeorganisasjoner, bør vi også tenke på våre egne. Landsstyret vil behandle denne saken.

Olav Fossdal, referent

Lov og Evangelium 2016 - Nr 08

Tags: 2016