Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

«Jeg står i gjeld»

Referat fra årsmøtet i NLL
Norsk Luthersk Lekmannsmisjons årsmøte (11. juli 2013) ble i år holdt under sommersamlingen på Bibelskolen på Fossnes.

 

 

Til innledning var det andakt ved Ingar Gangås. Han minte om alvoret i at hedningene går fortapt uten loven, slik det står skrevet i Romerbrevet, kapittel 2. Videre ble Hudson Taylor og innlandsmisjonen i Kina nevnt, der Taylor og de andre misjonærene ble drevet ut av tanken på at de var medskyldige om hedningene ikke fikk høre evangeliet. Vi skal alle på dommens dag dømmes etter det åpenbaringslys vi har fått, og dermed har vi et stort ansvar om vi ikke deler det vi selv har fått del i.

Lars Fossdal leste minneord over Alfhild Fiske, Svein Moldsvor og Gerd Skorpen som har gått bort siden forrige samling og minte om at ingen ting kan sammenlignes med det å nå inn til Guds herlighet.

Ved gjennomgangen av sakslisten gikk det meste av tiden til årsmeldinger, rapport fra forkynnere, regnskap og valg.

Det kom frem ved gjennomgåelsen av hovedregnskapet at det var en liten økning i gavene til misjonen, men det ble påpekt at det også var en vesentlig økning i utgifter med utbygging av nytt kjøkken på bibelskolen.

Noen forslag til endringer angående valgnemndas sammensetning ble vedtatt, og det ble opplyst at det ved neste årsmøte skal stemmes over hvorvidt kvinnene fortsatt skal ha stemmerett ved årsmøtet. Det ble også oppfordret til at alle som vil stemme ved neste årsmøte prøver å delta på bibelkurset 12.-17. november, der temaet «mann og kvinne i hjem og menighet» skal tas opp av Mikkel Vigilius fra Danmark.

Ved valget av styremedlemmer til landsstyret ble Reidar Heian og Dag Rune Lid gjenvalgt, og styret består dermed av: Reidar Heian (formann), Dag Rune Lid (nestformann), John Flaten, Ingar Gangås og Jan Ove Heggdal som styremedlemmer, med Atle Barkve som første varamann.

Lov og Evangelium 2013 - Nr 07