Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Salige er de som hører Guds ord

Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det.
Av Kristian Løvås, Flekkerøy

Han drev ut en ond ånd, og den var stum. Men det skjedde da den onde ånd var faret ut, da talte den stumme. Og folket undret seg. (…) Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennom tørre trakter og søker hvile. Når den ikke finner det, sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg fór ut av. Og når den kommer dit, finner den det feid og pyntet. Da går den bort og tar med seg sju andre ånder, verre enn den selv. De går inn og bor der. Og for det mennesket blir det siste verre enn det første. Som han sa dette, skjedde det at en kvinne i mengden ropte til ham: Salig er det morsliv som har båret deg, og det bryst som du har diet! Men han sa: Ja, salige er de som hører Guds ord og tar vare på det!

Luk 11:14, 23-28

Jesus sier her at de er salige, som tar vare på Guds ord og bevarer det. Dette er en sannhet som vi kan regne med.
Men hvis vi ikke tar vare på Ordet, – hvordan går det da? Jo, da finner den onde ånd huset feid og pyntet. Det står der tomt og innbydende.

Vi leser at Jesus drev ut en ond ånd av et menneske. Det er det som skjer når en tar i mot frelsen i Jesus. Men Jesus, som ser faren for at huset blir stående tomt, advarer og peker på at den onde ånd tar med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og flytter inn igjen. Ja, det er farlig når huset blir stående tomt!

Men hvordan kan vi avverge det? «Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det!» sier Jesus. Her er oppskriften!
Det er nemlig Jesus som er Ordet, og det er Han selv som er mat for sjelen. Hvis vi ikke tar til oss av Ordet, blir det tomt i hjertet, og den onde kan flytte inn igjen.

Maria satt ved Jesu føtter og lyttet til hans ord, og Jesus sa til henne at hun hadde valgt den gode del. (Luk 10:39-42)
«Ja, men…» sier du kanskje «Jeg husker så lite av det jeg leser, og så forstår jeg så lite...»
Da vil jeg gjerne få si deg: De tankene kommer fra Den onde, – han holder på å pirke med klørne i dørsprekka for å få åpnet så han kan slippe inn igjen! Hans beste våpen er å få oss til å forsømme å ta føde til oss.
Tenk på det når du føler det tørt med Ordet. Vårt kjød er nemlig alliert med Den onde, og Bibelen forteller at Ånden og kjødet står hverandre i mot. Ikke lytt til kjødet og Den onde! Bruk Ordet!

Ordet har spireevne i seg. Selv om du føler at alt forsvinner, så skal du få regne med at Gud bruker Ordet til å frelse deg. «For dette er min Fars vilje,» sier Jesus i Joh 6:40 «at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag.» Og husk at det er nettopp i Ordet du får se Jesus!

Videre sier Bibelen i Rom 10:17 at «troen kommer av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.» Kristi Ord er selve Ordet – Jesus – han som du finner og blir kjent med i din Bibel!

Dess mer du er sammen med en du er glad i, dess mer vokser kjennskapet til vedkommende. Jesus – Ordet – har elsket deg med en evig kjærlighet. Skal du være sammen med ham, må du søke til Ordet. Når du der få se at han elsker en synder som deg, da vokser din kjærlighet til ham, og du får lyst til å få mer av hans vesen inn i ditt hjerte.
Det får du av den maten du spiser! Og maten er Guds ord!
Bruk Ordet! «Mennesket lever ikke av brød alene, men mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn,» sier Bibelen i 5M 8:3. Dette ordet siterte Jesus når djevelen fristet ham i ørkenen. (Luk 4:4)
Det er viktig for deg og meg å merke oss dette. Dersom vi ikke tar til oss Livets brød – Ordet om Jesus som vi finner i Bibelen – blir vi et lett bytte for djevelen.

Vi leste i teksten at Jesus drev ut en ond ånd som var stum, og da Jesus hadde drevet ut den onde ånden, talte den stumme.
Det skjer noe med et menneske når Ordet får feste rot i hjertet.
At noe var skjedd med den stumme, forstod alle. Han som før var stum, talte.
Og hva talte han om? Du kan være sikker på at han talte om Jesus.

Slik går det med et menneske som får møte Jesus i Ordet. Da begynner den som før var åndelig stum, å tale om Jesus. Det var det som skjedde med David når han sier: «Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sette sin lit til Herren.» (Sal 40:4)

I møte med Jesus i Ordet, blir hjertet rettet på ham og Den onde med sin åndehær drives bort. L&E

L&E 40. årgang, nummer 5