Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Årsmelding fra Bibelskolen på Fossnes skoleåret 2002/2003

Årsmelding fra Bibelskolen på Fossnes skoleåret 2002/2003

«Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud.» (Sak 4:6)

Vi lever i en åndsfattig tid. Det åndelige arbeidet blir mer og mer preget av utvendig og tomt skrammel, ord uten innhold, former uten liv, ytre skinn uten indre kraft. Kirke og bedehus mister mer og mer sin innflytelse og makt i folket. Færre kommer til møter og samlinger, ikke minst av barn og unge. Mange ser det og beklager det, og det mangler heller ikke på strategier for å råde bot på skaden.

Noen legger vekt på «disippeltrening». Det gjelder å aktivisere de kristne, ikke minst de unge. Slik knyttes de til sammenhengen, kjenner seg verdsatt og betydningsfulle. Virksomheten fylles med aktiviteter, oppgaver og ansvar som helst bør fordeles på så mange hender som mulig. Det er jo et vell av ressurser og talenter som det er viktig å ta i bruk. Sett flere i virksomhet, øk antall aktiviteter, så vokser også arbeidet.

Glemmer vi at vi står i et åndelig arbeid, hvor Gud selv er Herre i alle ting, og hvor han vil sette dem han ved sin Ånd har kalt og gitt nådegave til den tjeneste han har bestemt?

Andre vil gjøre noe med innholdet. Det gjelder å møte mennesker der de er, gi dem det de vil ha og ønsker å høre, både gjennom forkynnelse, i musikk, underholdning eller virkemidler av ulike slag. Alt må være interessant eller artig, opplevelsesrikt eller spennende. Det må for all del ikke være vanskelig, kjedelig eller tungt, for det støter jo bare mennesker bort. Folk må trives, oppleve at de får noe som de setter pris på, noe de forstår er godt og som de har nytte og glede av.

Glemmer vi at Gud har talt til oss i sitt ord og det kan vi ikke forandre? Hans ord er heller ikke et koldtbord hvor vi bare kan velge det vi liker og har lyst på.

Vi er i ferd med å søke å bøte på åndsfattigdommen gjennom enda flere menneskelige og kjødelige midler og strategier. «Meg har de forlatt, kilden med det levende vann, og de har hogd brønner, sprukne brønner som ikke holder vann.» (Jer 2:13) Det er sannheten om oss og vår tid.

Vårt kall som bibelskole er ikke å hugge ut flere brønner, ta i bruk flere nye og spennende aktiviteter, gi de unge enda flere utfordringer eller mer trening i å være disipler i praksis. Vårt kall som bibelskole er å lede dem til kilden med det levende vann. Av denne kilden vil vi øse. Om det smaker eller ikke er ikke vår sak. Men vi vet at der hvor dette vannet blir tatt imot, der skaper det liv av døde, der gir det glede og lovsang. Der formidles også Guds eget hellige kall og der gir også Guds Hellige Ånd kraft, frimodighet og dugelighet til all god gjerning. Og skal det bli tale om noe annet enn menneskelig makt og kraft, må vi tilbake til kilden, for all vår dugelighet er av Gud. (2Kor 3:5-6)

Skole- og internatdriften:
Vi kan se tilbake på et godt skoleår. Vi har hatt tolv elever denne vinteren. Av disse har åtte gått hele året, mens to gikk høstkurset og to vårkurset, slik at vi hele tiden har hatt ti elever i klasserommet. Spesielt for dette året har vært at de fleste har kommet fra andre sammenhenger og fra andre områder enn vi tradisjonelt har fått elever. Det er løfterikt med tanke på framtidig elevrekruttering. Skal skolen få den ønskede økning i antall elever i årene som kommer, er vi avhengig av å få elever fra nye miljøer og nye områder.

Det er også gledelig at flere av våre tidligere elever ønsker å bo på skolen under videre studier eller arbeid. Vi har hatt to boende hos oss i vinter, og flere har spurt om hybel med tanke på neste høst.

Bibelkurset i november var godt besøkt, mens kurset i april hadde dårlig oppslutning. Neste år vil vi derfor erstatte bibelkurset på våren med et par bibelhelger.

Personalet:
Marit og Ingar Gangås flyttet til Trøndelag i februar 2003. Marit sluttet samtidig som husmor. Ingar har etter eget ønske sluttet som fast lærer ved skolen, men fortsetter i misjonen som forkynner. Fra skolens side vil vi takke for tiden Marit og Ingar hadde sin tjeneste ved skolen, og vi er glade for at Ingar framover har sagt seg villig til å være fast vikar og trå til ved behov for hjelp ved skolen.

Anne Helén Mangelrød begynte som fast husmor høsten 2002, og fra mars 2003 begynte også Greta Øgreid Skjelbred på husmorsiden, etter at Marit reiste.

Hans-Henrik Brix, som har vært vikar for Ingar til og med dette skoleåret, går inn i fast stilling fra høsten 2003. Før øvrig er det ingen endringer i personalflokken.

Økonomi:
Regnskapet for 2002 viser et driftsunderskudd på kr. 106 751,- etter avskrivninger. Før avskrivninger er resultatet kr. 302 869,- i overskudd, noe som er meget gledelig. Vi viser for øvrig til de mer detaljerte regnskapsoversiktene som er vedlagt meldingen.

Vi har lagt bak oss en rekke år med meget gode leieinntekter. Det har gjort det mulig for oss å foreta omfattende utbedringer og reparasjoner uten å ta opp lån. Utsiktene til tilsvarende leieinntekter i årene som kommer er dårlige. Vi har derimot tro på at våre syv leiligheter kan fylles opp. I tillegg har vi håp om å få en del studenter og andre som faste hybelboere i løpet av skoleåret. Til sammen kan dette til en viss grad redusere inntektstapet, men det blir vanskelig å drive uten årlige tilskudd fra hovedkassen. Det er en ny situasjon.

I løpet av 2002 og våren 2003 har vi bygd en ny personalbolig med to store og tidsmessige boenheter. Totalt har byggekostnadene kommet opp i over 1,9 millioner kroner. Bibelskolen har lånt alle tilgjengelige midler av hovedkassen, slik at samlet gjeld til Norsk Luthersk Lekmannsmisjon’s hovedkasse nå er på omkring 1,5 millioner. I tillegg har skolen måttet ta opp et lån på kr 300 000,- i bank. Men det er også alt skolen har i gjeld, og da er så godt som alle byggekostnadene betalt.

Den nåværende økonomiske situasjonen innebærer at misjonen og bibelskolen samlet er i behov av økte gaveinntekter for å kunne bære misjonens arbeid både hjemme og ute, samt driften av bibelskolen. Samtidig må vi på bibelskolen innstille oss på nøktern drift. Vi er glade for alle de utbedringer som har blitt gjort så langt. Og vi ved bibelskolen ser faktisk fram til å kunne konsentrere oss mer om innholdet enn de ytre rammer.

Styrets sammensetning:
Styret består av Svein Mangelrød (formann), Olaf André Klavenæs (nestformann) og Magne Ekanger (sekretær), Paul André Bergene Holm og Jan Endre Aasmundtveit (fra 2003) som styremedlemmer. Jon Espeland gikk av som formann og også ut av styret fra og med 2003, og vi vil benytte anledningen til å takke han for det arbeidet han har lagt ned i sin tid som formann for bibelskolestyret. Vi vil også takke Arne Otto Skutlaberg for hans mangeårige innsats i styret, siste året som 1.varamann. Per Brattgjerd er ny 1. varamann fra 2003.

For bibelskolestyret,
Svein Mangelrød, formann
Per Bergene Holm, rektor

L&E 39. årgang, nummer 6

Sist oppdatert: www.nll. no


Tags: 2003