Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Holm Per Bergene
Search Keyword:
Total: 327 results found.
Tag: Holm Per Bergene
Nytt fra Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Situasjonen i Ukraina påvirker også forholdene i Moldova. Myndighetene i Transnistria krever nå at besøkende må ha personlig invitasjon for å komme inn. Politisk er det spent og en del ser med engstelse på hva Russland kan finne på. Putin har uttrykt at han ser på Transnistria som en naturlig del av Russland.

Les mer

Nytt fra Bibelskolen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I fjor ble det nedsatt en egen bygningskomite med ansvar for vedlikehold og eventuelle prosjekter, samt å lede dugnader m.m. Da kom det opp flere ønsker og behov. Vi er i ferd med å skifte ut masser og asfaltere parkeringsplassen på oppsiden av skolebygget. Det vil bedre kapasiteten både til parkering og sitteplasser, særlig ved sommersamlingene. Dernest er det et ønske å få laget et par større sovesaler med sanitærrom, både i kjelleren og på loftet på Ekely. Husmor trenger også å få oppgradert sitt vaskerom.

Les mer

«Ånden la loven i hjertet innskrive»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Den jødiske pinsefesten knyttes på en særlig måte til lovåpenbaringen på Sinai. I loven beskrev Gud det sanne gudslivets utfoldelse. Men Israelsfolket manglet selve gudslivets forutsetning: troende og gjenfødte hjerter, og var derfor ikke i stand til å følge loven. Det var ikke noe galt med loven, men det var noe galt med hjertene. De var og ble harde i forholdet til Gud, på tross av alle Guds frelsesgjerninger og nåde. «Ordet som de hørte, ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det» (Heb 4:2). Som et tegn på folkets harde hjerter, lot Gud sin lov skrive inn på steintavler.

Les mer

Guds rike
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Mat 21:1-11Guds rike er et rike som er annerledes enn alle andre riker, og det har en konge som er annerledes enn alle andre konger.

Les mer

Hvor to eller tre er forsamlet i mitt navn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

De helliges samfunn, troende samlet i Jesu navn og om hans ord, er en Guds ordning og ikke noe menneskelig påfunn. Gud har knyttet særlige løfter til denne samlingen om hans ord.

Les mer

Vi lengter etter legemets forløsning
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Fra tid til annen oppstår det debatt om sykdom og helbredelse. Enkelte hevder sterkt at sykdom og lidelse ikke hører naturlig med til en kristens liv, men at en kristen skal forvente helbredelse og god helse. Man sier med sterke ord at Gud ikke vil at vi skal være syke, men at vi skal bli helbredet. Men finnes det dekning for dette i Guds ord?

Les mer

Hvem er du?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Hvem er han som formørker mitt råd med ord uten forstand?» Job 38:2

Les mer

Vanskelige tider i Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

Den politiske situasjonDen siste tids hendelser i Ukraina har også preget Moldova. Utbryterrepublikken Transnistria har mange likhetstrekk med Krimhalvøya og de østlige deler av Ukraina. Den politiske ledelsen har sterke bånd til Russland. Og mens man i det vestre Moldova for en stor del snakker rumensk, snakker man kun russisk i Transnistria, og en stor del av innbyggerne er også etniske russere. Disse er imot den frigjøringen fra russisk dominans som den politiske ledelsen i Ukraina nå styrer mot. Skulle Ukraina lykkes i å komme løs av Russland og knytte sterkere bånd til EU, vil Transnistria bli hengende i et vakuum. Ukraina har delvis stengt grensen til Transnistria, og hindrer personer med russisk pass innreise til Ukraina. Da er veien til Russland i praksis også stengt. Det gjør Transnistrias situasjon ekstra vanskelig.

Les mer

Kristus og Skriften
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

- Utdrag fra årsmelding for bibelskolenDet siste året har det vært en offentlig debatt om Skriftens historisitet. Noen har hevdet at vi ikke tror på ei bok, men på en person. Åpenbaringen vi møter i Skriften er formidlet av skrøpelige mennesker, og det har medført mangler og svakheter, og det var slik Gud ville det. Vi trenger derfor ikke å anse alt som står skrevet som historisk korrekt eller sant i forhold til vår tids tanker og krav, men samtidig kan vi gjennom den åpenbaring av Gud som gis i Skriften, forholde oss til Gud og tro på Jesus Kristus. Slik tales det.

Les mer

Døden er oppslukt til seier!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

«Men når dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er blitt ikledd udødelighet, da blir det ord oppfylt som står skrevet: Døden er oppslukt til seier. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!» 1Kor 15:54-57

Les mer

Nattverden – den nye pakts måltid
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

Det som påskemåltidet var i den gamle pakt, er nattverden i den nye pakt. Det viktigste ved påskemåltidet var påskelammet, et lam som var slaktet for å gi den enkelte et dekke for Guds dom, et skjul og frigjørelse fra morderengelens domsgjerning.

 

 

Les mer

På forklarelsens berg
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for seg selv. Og han ble forklaret for deres øyne. Hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset.» Mat 17,1-2

 

 

Les mer

Nytt fra bibelskolen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

EleveneDenne høsten har det vært åtte elever – en fin og interessert flokk. Alle fortsetter etter nyttår, og det kommer noen nye fra januar, slik at det ser ut til at vi blir 14 elever i vårsemesteret.

Les mer

Arbeidet i Herren
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, vokter vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover.» Salme 127:1-2

Les mer

Hyrde eller leiesvenn?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Etter et av de kristelige ungdomsarrangementene i fjor sommer sto det et lite leserinnlegg, hvor en av deltakerne spurte hvor hyrdene var.

Les mer

Gud har gitt oss sitt Ord
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag fra årsmelding for bibelskolen«Derfor, da vi har denne tjenesten, i og med at vi har fått miskunn, mister vi ikke motet. Vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke fram med list. Heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å legge sannheten åpent fram, anbefaler vi oss for Guds ansikt til alle menneskers samvittighet. Er så vårt evangelium likevel skjult, da er det for dem som går fortapt, det er skjult. For denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. For vi forkynner ikke oss selv, men Kristus Jesus som Herre, oss derimot som tjenere for dere for Jesu skyld. For Gud, som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram.» 2Kor 4:1-6

Les mer

Nytt fra bibelskolen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vi hadde seks elever på bibelskolen i høst, men etter nyttår har det startet fire elever til, slik at vi har vært ti elever denne våren. Viktigere enn antallet, er at skoleåret får betydning for den enkelte som går her. Vær fortsatt med i bønn om at Den Hellige Ånd må få åpenbare ordet for hjertene og at den enkelte som arbeider på skolen får stå under Guds velsignelse i tjenesten. Der hvor Guds Ånd arbeider, setter også den onde inn, derfor vil det være kamp i hjertene, både hos elever og ansatte på en bibelskole.

Les mer

Lysets barn og dagens barn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Guds skaperverk er preget av planmessig orden. Gud satte skille mellom landjord og hav, mellom lys og mørke, dag og natt, arbeid og hvile. Alt fikk sin plass i helheten og sin bestemte funksjon. Han ga oss seks dager til å arbeide på og én dag helliget han til å hvile på. Hviledagens velsignelse ligger nettopp i dagens hellighet, at den er en dag hvor jeg skal få hvile fra alt det jordiske som ellers opptar sinn, tanker og kropp, og så skal jeg få sitte på Guds fang og la ham få tale til meg om noe som er viktigere enn jordlivet, få mitt sinn rettet på hans evige frelsesråd og evighetstanker med meg.

 

Les mer

Nytt fra Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Luthersenteret solgtEtter at Natalia og Vladimir Moser flyttet fra Tiraspol til Chisinau har det ikke vært bruk for det lutherske senteret i Tiraspol. Det ble derfor solgt på tampen av 2012. Det har vært en viss prisstigning i perioden og til tross for relativt omfattende rehabilitering av senteret, ble det solgt med fortjeneste. Pengene fra salget vil bli brukt i misjonsarbeidet i Moldova.

 

Les mer

Åndskampen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Hva er åndskamp? Det er den kamp og strid som følger av at et Guds barn hører Guds rike til, samtidig som han lever i denne verden som ligger i det onde. Den ånd som er i denne verden står Jesus og den troende i mot. Det som et Guds barn tror og høyakter, spottes og ringeaktes av denne verden. Det er en realitet vi som kristne ikke skal og ikke kan oppheve. Derfor roper også Jesus ut et ve over de disipler som verden taler vel om, for det vitner om svikt i forhold til Guds ord og tilpasning til denne verden: «Ve dere når alle mennesker taler vel om dere, for det gjorde også deres fedre med de falske profeter!» (Luk 6:26). Den som søker å bli verdens venn kommer til å stille seg fiendsk mot Gud og får Gud selv imot seg (Jak 4:4). Her står vi i stor fare i dag! «Vennskap med verden er fiendskap mot Gud!»

 

Les mer