Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Holm Per Bergene
Search Keyword:
Total: 327 results found.
Tag: Holm Per Bergene
Hvor går kirken?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

– Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg, sier Jesus.

Les mer

Immanuel – Gud med oss
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men en kvist skal skyte fram av Isais stubb, og et skudd fra hans røtter skal bære frukt. Og Herrens Ånd skal hvile over ham – visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, den Ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Han skal ha sitt velbehag i frykten for Herren. Han skal ikke dømme etter det hans øyne ser, og ikke skifte rett etter det hans ører hører, men han skal dømme de små i samfunnet med rettferdighet og skifte rett med rettvishet for de saktmodige på jorden. Han skal slå jorden med sin munns ris og drepe den ugudelige med pust fra sine lepper. Rettferdighet skal være beltet han har om livet, og trofasthet beltet om hans hofter.» Jes 11:1-5

Les mer

Nytt fra bibelskolen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

EleveneI høst bor bare én elev i internatet, sammen med mann og barn i leilighet på Solbakken. Resten av elevene er dagelever og bor forskjellige steder i Vestfold. Foreløpig er det seks elever i klasserommet, men det kommer trolig et par til om kort tid. Ingen av årets elever kjenner noe til NLL og den luthersk-rosenianske læretradisjon. Bibelkunnskapen er ikke like stor som vi er vant til. Vær med i bønn om at Den Hellige Ånd får åpenbare Jesus for hjertene!

Les mer

Veien til Moria (6)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Sak 3:1-10

Sakarja var profet i tiden etter at de første jødene hadde vendt tilbake til Jerusalem og Juda fra fangenskapet i Babel. Serubabel hadde et par tiår tidligere ført 50 000 jøder tilbake.

Les mer

Nytt fra Bibelskolen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

– Klipp fra årsmeldingen for 2015Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg, sier Jesus (Joh 10).

Les mer

Veien til Moria (5)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

3Mos 16 – Den store forsoningsdagenVi så ved påskelammet hvilken veldig betydning blodet hadde. Det var det viktigste av alt, å være bak blodets vern og beskyttelse.

Les mer

Kjøp den laglige tid!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

– Fra årsmelding om misjonsarbeidet i Moldova«For en dør er blitt åpnet for meg, stor og virksom, og det er mange motstandere.» (1Kor 16:9)

Les mer

Veien til Moria (4)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Tal til hele Israels menighet og si: På den tiende dag i denne måneden skal hver husfar ta seg ut et lam, ett lam for hvert hus. Men dersom en husstand er for liten til et lam, da skal han og hans nærmeste nabo ta et lam sammen etter tallet på deres husfolk. Etter det hver eter, skal dere regne folk på et lam. Det skal være et lam uten lyte, av hannkjønn, årsgammelt. Et lam eller et kje kan dere ta. Dere skal ta vare på det til den fjortende dag i denne måneden.

Les mer

En dypt alvorlig situasjon
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Uttalelse fra NLLIkke uventet bestemte kirkemøtets flertall 11. april at Den norske kirke skal få en liturgi for kirkelig vigsel av likekjønnede par. Noen korte momenter i denne dypt alvorlige situasjon:

Les mer

Veien til Moria (3)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

OfferlammetVi har nevnt tidligere at Adam og Eva ikke hadde noen Bibel. Det hadde heller ikke Abraham og hans etterkommere. Og selv etter Mose tid, når Gud lar Moses skrive ned sitt ord, tok det lang tid før folket selv kunne lese og omgås Guds ord jevnlig. Derfor måtte Gud tale til dem gjennom anskuelige handlinger, seremonier, gudstjenester og høytider. Det var folkets Bibel.

Les mer

Veien til Moria (2)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Dette er andre del av artikkelserien som vil komme i bladet framover. Første del, stod i forrige nummer. Red.

Les mer

Ludvig Hopes kirkesyn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

De troendes forhold til statskirken og frikirkeneDen ytre kirkeorganisasjon er ikke identisk med kirken, men er kun en menneskelig størrelse, som et stillas i forhold til selve byggverket (Guds rike).

Les mer

Veien til Moria (1)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Skriften sier at Guds Sønn er utvalgt fra evighet av til å bli vår frelser. Før verdens grunnvoll ble lagt, fattet Gud sitt evige råd om menneskets frelse. Frelsen er altså ikke en nødløsning, men det har vært Guds råd fra første stund av.

Les mer

Hva er kirken?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utviklingen i Den norske Kirke er tragisk. Hva gjør vi nå? Slik er det mange som spør. Da kan det være på sin plass først å spørre hva kirken er.

Les mer

Den nye pakts tempel og prestetjeneste (2)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Den åndelige gudstjenesteÅ være prest i bibelsk betydning (hierevs) er å være offerprest. Vårt ord prest (presbyteros) betyr egentlig eldste og sikter til noe ganske annet.

 

Les mer

Den nye pakts tempel og prestetjeneste
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Den gamle pakts åpenbaring – tabernakletSentrum i Guds åpenbaring til frelse var gudstjenesten i tabernaklet, og senere tempelet. Der tok Gud selv bolig, der åpenbarte han sitt råd og sin herlighet, midt i folket. Ved innvielsen av tabernaklet kan vi lese at skyen som fulgte israelsfolket la seg over og dekket tabernaklet, og Herrens herlighet fylte tabernaklet (2Mos 40:34ff). Det samme gjentok seg ved innvielsen av tempelet (1Kong 8:10; 2Krøn 7:1ff).

Les mer

Hva med lekmannslinjen?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Da menighetsrådsloven ble vedtatt i 1920, var det mange gode, troende prester. Likevel mante både Ole Hallesby og Ludvig Hope det troende lekfolk til å boikotte menighetsrådene. «Brødre, bruk ikke deres kraft på å organisere statskirken, den lar seg ikke organisere. Men bruk deres tro, bønn og forsakelse til som Guds folk å få vår hele rett i statskirken: Vår bibel, vårt nattverdbord og vår dåp» (Hope).

Les mer

Nytt fra bibelskolen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Lørdag 22. august kunne vi ønske velkommen til åpningsfest på Fossnes igjen. I år begynte 22 elever. De fleste kommer fra Norge – fra Namdalen i nord til Lyngdal i sør, men også fire fra Sverige, to fra Moldova og to fra Filippinene.

Les mer

Politiske spenninger i Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Fra årsmeldingen«Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» Fil 1:6

Les mer

Ordet må gjøre verket
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag fra årsmeldingenVår tro på Jesus er en tro som har sin grunn i Guds ord, og vår tro på Guds ords ufeilbarlighet og autoritet har igjen sin grunn i Jesus og hans apostlers forhold til Skriften. Det er Jesus som sier at Skriften ikke kan gjøres ugyldig, men at Loven (Toraen = GT) skal oppfylles inntil minste bokstav eller tøddel. Logisk og vitenskapelig er dette et sirkelargument, men for en troende er dette en sirkel han ikke kan bryte. Vi tror på Jesus i kraft av Skriften ved Den Hellige Ånds overbevisning, og vi tror på Skriften på grunnlag av Jesu myndighet.

Les mer